Efterlängtad bok inom SO på lärarutbildningen

Lagom till höstterminen kommer den första didaktikboken i de samhällsorienterande ämnena för lågstadiet, SO för lärare 1–3. Med boken hoppas författarna stötta både blivande och yrkesverksamma lärare med handfasta råd om hur de kan utveckla sin undervisning.

 

– Jag brinner för att bidra till en lärorik, stimulerande och rolig undervisning i de samhällsorienterande ämnena, men det är ont om kurslitteratur för oss att använda inom SO på lärarutbildningen. Därför är det extra roligt att ha fått vara med och sammanställa den kunskap som finns om undervisning i dessa ämnen på lågstadiet, säger Anna-Lena Lilliestam.

Hon har skrivit bokens kapitel om historiedidaktik och är en av fem författare till boken. Alla har de erfarenhet av arbete som lärare och forskning om SO-ämnenas didaktik.  

Hjälp att utveckla undervisningen
De fyra SO-ämnena bidrar på olika sätt till att utveckla kunskaper om samhällen och människors liv. Många frågor är komplicerade och det är inte alltid helt enkelt att veta hur undervisningen i SO bäst läggs upp i de tidigare årskurserna. 

– Det kan vara svårt att från kursplanernas skrivningar se vilka frågor som ska tas upp i de olika ämnena, och vilka frågor som överbryggar ämnesgränserna. I boken har vi därför försökt göra det centrala innehållet i de fyra SO-ämnena för årskurs 1 till 3 mer tillgängligt. Inte minst undervisningsexemplen hoppas vi kan bidra till att utveckla undervisningen, säger Olof Franck som har skrivit kapitlet om religionsdidaktik. 

Ta tillvara barnens erfarenheter och tankar
Olof Franck pekar på hur viktiga de första tre skolåren är för barnens fortsatta lärande.

– Då läggs grunden för de frågor barnen möter genom hela sin skoltid. Lärare behöver få möjlighet att fundera över och pröva vägar för att på olika sätt stärka undervisningen så att den blir bred, djup, nyanserad och vilar på en vetenskaplig grund. Det gäller att ta tillvara barnens erfarenheter och tankar som en viktig resurs i undervisningen, på samma gång som de har rätt att få en undervisning med fokus på goda ämneskunskaper, säger Olof Franck. 

Levandegöra historien 
Även Anna-Lena Lilliestam pekar på hur betydelsefulla de första skolåren är för att väcka intresse och förståelse för de enskilda SO-ämnena. 

– Traditionellt har historieundervisningen fokuserat på faktakunskaper och undervisningen har ofta bestått i att berätta om hur det var förr i världen. Samtidigt kräver kursplanen att barnen också ska få möta historiska primärkällor och få reflektera kring hur historien är närvarande i dag, säger Anna-Lena Lilliestam. 

Önskemål om mer kompetensutveckling
Några av bokens författare har i sin forskning sett att det även finns ett behov bland verksamma lärare för yngre barn att stärka både sina teoretiska och didaktiska kunskaper i de olika SO-ämnena. 

– Det finns ett stort behov av stöd och hjälp för lärarna att utforma en likvärdig undervisning. I min egen forskning har jag sett att undervisningen inom SO-ämnena på lågstadiet skiljer sig betydligt mellan olika skolor och olika lärare. Detta kan bero på att det inte finns så mycket didaktiskt stöd för lärarna och att de i hög grad lämnas ensamma med att utforma sin undervisning, säger Anna-Lena Lilliestam, och fortsätter:

– Undervisningen inom historia och de andra samhällsorienterande ämnena måste lägga en grund för fortsatta studier inom ämnena och denna grund måste vara anpassad till barnens aktuella utvecklingsnivå. Det behövs en balans mellan de etiskt fostrande delarna och de mer kunskapsinriktade delarna i de samhällsorienterande ämnena.

Författarna bakom SO för lärare 1-3

Sara Blanck är doktorand vid Karlstads universitet och har en fil.lic.examen i pedagogiskt arbete med inriktning mot SO-ämnenas didaktik. Forskningsintresset rör bl.a. samhällskunskapsdidaktik, SO-ämnenas didaktik och ämnesintegration. Sara har tidigare arbetat som grundskollärare för årskurs 7–9 i samhällskunskap, religion och svenska. 

Olof Franck är docent i religionsfilosofi och universitetslektor i SO-ämnenas didaktik. Han har tidigare varit lektor i filosofi och religionskunskap på gymnasiet och arbetar nu med lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. 

Carina Holmqvist Lidh är universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet och har tidigare arbetat som lärare i SO-ämnena för årskurs 4–9. Hon har en fil. lic.examen i pedagogiskt arbete med inriktning mot religionsdidaktik och har bland annat forskat om undervisning i SO på lågstadiet.

Anna-Lena Lilliestam är doktor i pedagogiskt arbete och universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot SO-ämnena. Hon har en bakgrund som lärare i grundskolan och gymnasieskolan och arbetar nu inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Forskningsintresset riktar sig mot bl.a. utveckling av elevers historiska tänkande och utveckling av undervisningen i SO på lågstadiet.

Anna Pettersson har under många år arbetat som grundskollärare med inriktning mot svenska och SO i årskurs 1–7. Hon har en magisterexamen inom miljö- och utomhuspedagogik samt en fil. lic. examen i geografi.

26 Aug 2019