Elevhälsa och lärande går hand i hand

Nu kommer en ny och viktig bok som ger konkreta tips på hur elevhälsan i samverkan med skolans personal kan höja barn och ungas välmående. Boken är lika relevant för alla utbildningar som rör elevhälsan samt för yrkesverksamma inom skolans värld. Möt Eva Hjörne och Roger Säljö som är redaktörer till boken Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling i teori och praktik.

Varför kom boken till?

– Genom årens lopp har vi fått många frågor om hur man kan motverka den ökade i ohälsan i skolan och i stället främja välbefinnande, inte minst efter det utökade uppdrag som elevhälsan fick i skollagen från 2010 att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.

–Vi har följt arbetet i skolor som startat försöksverksamheter för att utveckla och förstärka elevhälsan, vilket har skett i samarbete mellan praktiker och erkända forskare inom området. 

Vilka aktuella frågor tas upp?

– Barn och ungas lärande och hälsa har kommit alltmer i förgrunden efter larmrapporter i media om en ökad stress, betygshets, undermåliga skolmiljöer och psykisk ohälsa bland barn och unga. Men trots ett utökat uppdrag och goda intentioner från elevhälsan, vittnar många skolor om svårigheter att få till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

– I den här boken försöker vi ge svar på frågor om hur lärande och hälsa hänger samman och hur det konkret kan gå till när man ska ställa om elevhälsoarbetet till att vara mer förebyggande och hälsofrämjande.  

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området? 

– Det enkla svaret är att det inte finns någon liknande bok som tar upp elevhälsoarbetet i både teori och praktik. Vi beskriver forskning och försöksverksamheter från skolor runt om i Sverige som har utvecklat en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa. Här går konkreta idéer från skolor hand i hand med forskning och evidens om vad som fungerar.

Vad hoppas ni att läsaren ska få med sig?
 
– I boken blir det tydligt att arbetet med elevhälsa är ett av skolans viktigaste uppdrag som även lärare och annan skolpersonal har en viktig roll i. Studenterna får veta mer om forskningsläget och får med sig konkreta tips och idéer om hur elevhälsan tillsammans med skolans övriga personal kan öka barn och ungas välmående. Elevers lärande och hälsa går hand i hand. När man lär sig mår man bra och tvärtom!

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem med det?

– Att omsätta skollagens intentioner i praktiken brukar många uppleva som svårt. Genom bokens olika kapitel får studenterna god hjälp att upptäcka sambandet mellan lärande och hälsa samt att se sin roll som en viktig del i förverkligandet.   

Vem och var är boken tänkt för?

– Boken kan användas som kursbok för olika yrkesgrupper inom skolan som är delaktiga i arbetet med elevernas hälsa – rektor, specialpedagog, speciallärare, psykolog, skolkurator, skolsköterska, fritidspedagog, lärare med flera. Den kan också användas som handbok i ett lokalt skolutvecklingsarbete för ett kollegialt lärande eller för fortbildning inom området. 

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling i teori och praktik utkommer i början av februari nästa år. Bokens redaktörer är Eva Hjörne och Roger Säljö. Övriga författare är forskare och praktiker med stor erfarenhet av hälsofrämjande skolutveckling.

Roger Säljö

Seniorforskare och professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han bedriver forskning om lärande och utveckling och arbetar med frågor om hur människans förmåga att utveckla intellektuella tekniker påverkar hennes sätt att lära och tänka.

Eva Hjörne

Professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hon har under lång tid bedrivit forskning om inkludering och elevhälsoarbete samt lärande och undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Dessutom har hon följt projekt om en hälsofrämjande skolutveckling på skolor runt om i Sverige.

 

 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling i teori och praktik

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

09 Dec 2020