Etik, berättelser och samtal – att använda skönlitteratur i etikundervisning

Kan man använda skönlitteratur i etikundervisningen? Ja, absolut! I den nya boken Etik, berättelser och samtal beskriver bokens redaktörer, Olof Franck och Annika Lilja, tillsammans med en rad inspirerande medförfattare en etikundervisning som med hjälp av skönlitteratur skapar en mångdimensionell etisk kompetens hos eleverna. Det vill säga en kompetens att identifiera en etisk situation, att göra en bedömning av situationen, att motivera sina val och att sedan välja att handla. Etik, berättelser och samtal erbjuder ett välkommet – och unikt – helhetsgrepp för både planering och genomförande av lektioner i etik.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
– Det är alltid viktigt att hålla etiken och etikundervisningen levande. Var tid har sina utmaningar som stämmer till eftertanke, inger oro och aktualiserar frågor som rör ”det rätta” och ”det goda” och hur mening och trygghet kan skapas. I vår tid intar klimatförändringar en stor och viktig plats. Det gör också en polarisering och den aggressiva ton som ofta hörs på olika arenor, till exempel sociala medier.

I exemplen på lektionsupplägg uppmärksammas en rad sådana utmaningar med hjälp av valda skönlitterära verk för barn och unga.

Hur gick era tankar när ni skrev boken?
– Boken är tänkt att vara ett bidrag till de lärare som önskar hitta former för och utveckla en etikundervisning med hjälp av skönlitteratur. Genom att erbjuda både ett teoretiskt ramverk för en sådan undervisning och exempel på hur lektioner om etik kan planeras och genomföras, tar boken ett helhetsgrepp på skönlitteraturbaserad etikundervisning. Detta helhetsgrepp gör boken unik inom området.

Vad är den största behållningen med boken för läsaren?
– Det viktigaste i etikundervisning är att elever får tillfälle att i ordnade former och med utrymme för att tänka både djupt och brett, fundera över frågor som rör människovärde, likvärdighet, rättigheter och skyldigheter, och andra ämnen som är angelägna för att utveckla goda relationer och en ömsesidig respekt.

– Därför är det viktigt att få fundera både på egen hand och tillsammans med andra. Det är just det som lektionsuppläggen i boken ger exempel på.

 – Etiska frågor är inte enkla. De är ofta komplexa och kräver omsorg för att både utmaningar och möjligheter ska kunna identifieras och nystas fram. Det handlar om att ges förutsättningar att utveckla en mångdimensionell etisk kompetens där empati, inlevelseförmåga och medmänsklighet, tillsammans med goda kunskaper om relevanta fakta och förhållanden, tar plats och utrymme och samverkar. Vår förhoppning och ambition är att boken ska vara ett bidrag i utvecklandet av just en mångdimensionell etisk kompetens hos våra unga.

Hur och av vem kan boken användas?
– Boken kan fungera som en handbok för verksamma lärare att inspireras av. Den kan också vara en kursbok som erbjuder lärarstudenter fördjupning såväl som breddning, och idéer om hur undervisning om etik kan utvecklas med hjälp av skönlitteratur.

Bokens författare

Olof Franck (red.) är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen och docent i religionsfilosofi och Annika Lilja (red.) är docent i pedagogiskt arbete. Båda är verksamma vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Etik, berättelser och samtal

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

06 Dec 2022