Gedigen grundbok om läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov

Alla elever är unika och kan i någon fas behöva extra anpassningar eller särskilt stöd.  Det som fungerar för en elev behöver dock inte fungera för en annan. Nu kommer äntligen en grundbok som bygger på en gedigen kunskap om läs- och skrivutveckling, om vad som kan orsaka hinder och vad som kan stötta fortsatt utveckling. Möt redaktörerna för boken Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov, Diana von Börtzell-Szuch och Sari Vuorenpää.

Hur föddes idén till er bok?
– Idén till boken föddes över tid. Tillsammans letade vi efter kurslitteratur som behandlar hur läs- och skrivundervisning kan anpassas för att möta såväl elevers olika språkliga behov som olika elevgruppers behov. Vi använde redan Gleerupsböckerna Läsundervisningens grunder och Skrivundervisningens grunder i våra kurser. Nu letade vi efter en bok som fokuserar på nästa steg, när allt med läsandet och skrivandet inte går som på räls.

– När vi inte hittade boken vi sökte, föreslog Diana att vi i stället skulle fråga experter inom området, alla forskare och lärarutbildare vid olika lärosäten, om de tillsammans med oss skulle vilja skriva boken vi letade efter. Gensvaret blev positivt och bokprojektet startade direkt. Vi har arbetat fram den bok som vi lärarutbildare letat efter i många år, en bok som vi längtar efter att använda tillsammans med våra studenter!

Är det något som har överraskat er under bokskrivandet?
– Det som har varit en stor bonus är alla utvecklande möten med våra medskribenter. Som redaktörer har vi fått möjligheten att träffa kapitelförfattarna i boken både enskilt och i samband med skrivinternat och sedan har vi fått första tjing på att läsa alla kapitel ett par omgångar – vilket har varit en ynnest!

Varför behövs denna bok?
– Som lärarutbildare ser vi en stor önskan hos våra studenter att lära sig mer om olika språkliga utmaningar och en vilja att få fördjupade kunskaper om en läs- och skrivundervisning som möter dessa. Vår förhoppning är att boken ska ge inspiration i undervisningen så att fler elever ska få bli en del av det läsande och skrivande samhället – men utifrån sina egna förutsättningar.

Vilka aktuella frågor tas upp?
– Bokens övergripande frågeställningar är vad vi gör när läs- och skrivutvecklingen inte går som vi önskar för alla elever och hur lärare kan anpassa sin undervisning för att möta elevers olika språkliga behov. I boken behandlas läsande och skrivande exempelvis i relation till neuropsykiatriska svårigheter, språkstörning och dyslexi. Den visar även på hur flerspråkighet kan ta sig i uttryck i elevens läsande och skrivande.

– Boken svarar också på frågan om hur assisterande teknik kan stötta och främja läsande och skrivande redan i skolans tidiga år. Boken har ett klassrumsnära perspektiv med exempel på hur man som lärare kan designa en stöttande och främjande undervisning utifrån elevers olika behov.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Inom området finns det olika syn på hur man kan stötta elever att läsa och skriva. Här har vi samlat olika tankar inom samma bok. Bokens styrka är bredden av forskare som har olika inriktningar, men med det gemensamma intresset att skriva varje kapitel utifrån frågor som hur det hjälper lärarens undervisning och elevens läs- och skrivutveckling.

– Boken är tänkt som ett undervisnings- och elevnära stöd till olika yrkesgrupper som arbetar med barns läs- och skrivutveckling. Den har en bred ansats över flera vetenskapliga fält och ibland oliktänkande forskare och lärarutbildare, vilket vi anser är ett viktigt bidrag för att belysa ett område som både är komplext och tvärvetenskapligt.

Vad kommer läsaren ta med sig efter att ha läst boken?
– Studenten och läraren får en bred inblick i läsandets och skrivandets utmaningar och boken har samtidigt en stark koppling till undervisning. Boken kan också ses som ett avstamp till läsarens egen fortsatta kunskapsutveckling inom området.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan er bok underlätta?
– Vi möter ofta studenter som önskar att utbildningen både skulle ha mer innehåll om olika språkliga utmaningar men också innehåll om hur undervisningen ska utformas för att möta dessa utmaningar. Många studenter uttrycker att de under sin VFU/VFF (verksamhetsförlagda utbildning/fältstudier) och även sedan som lärare, inte riktigt vet hur de ska ta sig an de språkliga utmaningar de ser hos sina elever. Tanken med att skriva boken är att samla den här typen av kunskap i en och samma bok. Vår förhoppning är att den här boken ska bidra till att kunskap om flera olika typer av språkliga utmaningar blir mer tillgänglig för både studenter och verksamma lärare.

Hur och av vem kan boken användas?
Vi tänker oss att boken kan användas inom grundlärarutbildningarna mot skolans tidiga år, speciallärarutbildningen med inriktning språk-, läs och skrivutveckling och logopedutbildningen. Boken är även utformad för att kunna användas för fortbildning av redan verksamma lärare.

 

Bokens redaktörer är Diana von Börtzell-Szuch, doktorand i forskarskolan GiftED med inriktning specialpedagogik och särskild begåvning, och Sari Vuorenpää, lektor i läs- och skrivutveckling, båda på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

05 Apr 2022