Hur lyckas vi med teknikundervisning?

Få ämnesområden rör sig så snabbt och spänner över så mycket som teknikområdet. Från raketforskning till medicinsk teknik, från artificiell intelligens till enkel programmering. Alla pratar teknikutveckling – men vad bör teknikundervisningen egentligen handla om? Boken Undervisa i teknik har nu kommit en ny, reviderad upplaga som både ger blivande och verksamma lärare inspiration för att planera verksamheten i klassrummet och hjälp att tolka kursplanen i teknik.Författare till Undervisa i teknik är Maria Sandström, som har lång erfarenhet av teknikutbildning för både studenter och aktiva lärare och som även driver Facebooksidan ”Teknikämnet i skolan” samt Myrtel Johansson, ämnesansvarig för teknik inom lärarutbildningen vid Malmö universitet.

Varför kom boken till?
Vid våra kontakter med skolor och lärare har vi noterat att teknikämnet ofta är otydligt och saknar egen plats i skolans arbete. Vid många skolor saknas dessutom läroböcker och undervisningen består då ofta av diverse praktiska konstruktionsuppgifter utan röd tråd och teoretiska resonemang.

Lärare säger sig behöva metodisk/didaktisk litteratur som matchar läroplanens beskrivning av ämnet och tanken med boken är att ge lärare ett verktyg för att kunna nå kursplanens mål. Idén med en bok som tar upp fakta tillsammans med relevant metodik och didaktik är unik och någon liknande bok finns inte, vad vi vet. Den nya upplagan har anpassats enligt den reviderade kursplanen i teknik. Innehållet har dessutom breddats och utökats med ett kapitel om programmering och digitalisering.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
Teknik och teknikutveckling diskuteras ”överallt” och i många olika sammanhang. Utvecklingen går svindlande fort och sker inom så skilda områden som raketforskning och medicinsk teknik. Datorer, programmering och utvecklig av artificiell intelligens berör oss alla och elever ska i skolan få möjlighet att testa programmering och diskutera för- och nackdelar med de möjligheter som datorn ger oss. 

Vad kommer läsaren ta med sig efter att ha läst boken?
Med ett innehåll som är organiserat på likartat sätt som i läroplanen är det lätt för läsaren att hitta i boken. Tre av bokens sex kapitel utgår från det centrala innehållet i Lgr11: Tekniska lösningar, Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar och Teknik, människa, samhälle och miljö. Programmering/digitalisering har fått ett eget kapitel eftersom detta är ett relativt nytt område för tekniklärare att förhålla sig till. Boken inleds med att kapitel om Teknikämnet i skolan och avslutas med ett kapitel som vi har valt att benämna Metodik. 

Vad är den största nyttan med boken?
Boken innehåller dessutom mer än 150 förslag på lektionsaktiviteter som kan anpassas för användning i olika åldrar och för barn och elever med olika förmågor. Då praktiskt arbete i många av uppgifterna integreras med mer teoretiska resonemang  ger boken stora möjligheter till språkutvecklande arbetsstätt. Om det skulle finnas behov av uppgifter att genomföra i hemmet i samband med hem- eller distansundervisning vill vi gärna lyfta att även detta är ett möjligt användningsområde.

Studenter ser alltför lite av teknikundervisning ute på skolorna varför boken kan tjäna som handledning och inspiration under VFU. Vår förhoppning är, att studenterna tar med sig de kunskaper boken gett och påverkar arbetet på sina framtida arbetsplatser.

Vem är boken tänkt för?
Vad gäller utbildning så tänker vi på grundkurser och fortbildningskurser för lärare i teknik. Den är dessutom lämplig som kompletterande litteratur för verksamma pedagoger från F till åk 9. Den kan även fungera som inspiration för pedagoger i förskolan. 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Undervisa i teknik

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

10 Sep 2020