Konkret bok för stimulerande SO-undervisning 4–6

Nu kommer SO för lärare 4–6, en efterlängtad bok som stöttar både lärarstudenten och läraren i att skapa en utvecklande undervisning med en god teoretisk grund. Här kombineras teoretisk didaktik med handfast metodik och läsaren bjuds på mängder av konkreta råd om hur undervisningen kan planeras, genomföras och bedömas. Boken kan ses som en fortsättning på den populära boken SO för lärare 1–3.
Varför har ni skrivit boken SO för lärare 4–6?
– Vi har alla lång lärarerfarenhet från skolan och undervisar nu på lärarutbildningen. Vi brinner för att bidra till en bra undervisning i de samhällsorienterande ämnena. Dessa ämnen behöver en pedagogisk-didaktisk utveckling och vi vill vara en del av denna utveckling. Boken bygger på de reviderade kursplanerna som kommer att gälla från 2022 och hjälper lärare att skapa en god undervisning i linje med dessa kursplaner. 

Vilka är bokens största styrkor?
– Vi har länge känt ett behov av en lärobok för de samhällsorienterande ämnena som kombinerar den teoretiska didaktiska grunden med handfast metodik. Vår ambition med boken är att hjälpa lärare med konkreta och handfasta lektionsförslag som kan hjälpa lärarna att skapa en utvecklande och intresseväckande undervisning som bygger på en god teoretisk grund. 

Hur ser upplägget i ut?
– Ett inledande kapitel i boken ägnas åt ämnesspecifik literacy. Eleverna förväntas kunna resonera på faktagrund inom de olika ämnena, både muntligt och skriftligt. Detta innebär att de behöver få träna på hur man gör när man ”beskriver” eller ”resonerar” inom de olika ämnena. 

– Forskning har också visat att lärare känner sig mycket osäkra på hur man bedömer elevernas kunskaper i de samhällsorienterande ämnena. Elever tenderar att bedömas efter sin aktivitet och sitt visade intresse, snarare än efter sina kunskaper. Därför finns ett bedömningskapitel med i boken där läraren får handfast hjälp med att utveckla sin bedömningskompetens. 

– Det är även vanligt med ämnesövergripande arbete i de samhällsorienterande ämnena. Ett kapitel ägnas därför åt samspel av olika slag mellan ämnen och vi ger exempel på ett större ämnesövergripande arbete, en argumentationsuppgift kring en tänkt planerad vindkraftspark i en kommun och kontroversen kring den. 

– I de fyra ämneskapitlen finns det dessutom över femtio undervisningsförslag som inspiration under rubriken ”Så kan man göra” . Alla exemplen är detaljerat beskrivna och satta i sin teoretiska kontext. Tänket i bokens ämneskapitel går att applicera på alla stadier, men då med annat ämnesinnehåll. De gemensamma kapitlen, ämnesspecifik literacy, bedömning och ämnessamspel, är så pass generella att de kan användas på flera stadier, exempelvis högstadiet.

Hur kan man konkret arbeta med boken?
– Om vi till exempel tittar på ämnet historia, kräver den nya kursplanen att eleverna ska få möta historiska källor, exempelvis rättegångsprotokoll, brev, bilder och olika artefakter från det förflutna. De ska lära sig att skapa historia genom att ställa frågor till historiska källor som dessa är lämpade att besvara. Detta är en viktig del av historieundervisningen, men det är inte lätt för en lärare att hitta lämpliga källor att använda och inte heller lätt att veta hur man kan använda dem i undervisningen. Detta får läraren handfast hjälp med i vår bok. 

För vem är boken skriven?
– Boken är tänkt att användas som kursbok på lärarutbildningen. Vi tänker oss främst kurser i SO för blivande mellanstadielärare. Vi tror också att den yrkesverksamma har mycket att hämta i boken. Den fyller ett lika stort behov för deras fortbildning inom de samhällsorienterande ämnena. Vi hoppas att många mellanstadielärare ska upptäcka vår bok, för vi tror att de kommer att ha nytta och glädje av den i sitt arbete.
 Olof Franck, Anette Johansson, Anna-Lena Lilliestam och Anna Pettersson är författare till SO för lärare 4–6. Olof, Anna-Lena och Anna är även författare till SO för lärare 1–3. Samtliga har lång erfarenhet av undervisning inom sina ämnen. 

Olof Franck är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsorienterande ämnena och docent i religionsfilosofi vid Göteborgs universitet.
 
Anette Johansson undervisar på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet och är projektledare för nationella proven i samhällskunskap. 
 
Anna-Lena Lilliestam är fil. dr. i Pedagogiskt arbete, lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen och undervisar på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.
 
Anna Pettersson är fil. lic. i geografi och undervisar bland annat på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.
 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om SO för lärare 4-6

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

01 Sep 2021