Läsguiden hjälper elever hitta lässtrategier

Ungdomar läser allt mindre på sin fritid. Samtidigt är språket vårt främsta verktyg för lärande. Hur stöttar vi elever att bli goda läsare? Nu hittar du Läsguiden direkt i de flesta Gleerups digitala läromedel som en hjälp att ge dina elever strategier att använda före, under och efter läsningen.

Ungdomars läsförmåga är en ständig utmaning och ett ofta aktuellt ämne. Senaste rapporten från Statens medieråd om ungdomars medievanor visar att allt fler unga läser allt mindre på sin fritid. Andra undersökningar visar att fler och fler har problem att förstå en nyhetssändning, både unga och vuxna. Därmed blir uppdraget att lära eleverna att läsa för att lära, med fokus på uthållighet och djupläsning ännu viktigare.

Vad säger forskningen?

Forskning kring läsning, inlärning och digitalisering är i huvudsak överens om att:

  • Elever behöver utrustas med gedigna lässtrategier – i alla åldrar och oavsett text och media
  • Lärande och djupläsning kräver att du jobbar aktivt med texten – före, under och efter läsning – i alla åldrar och oavsett text och media
  • Eleverna ska aldrig lämnas ensamma i sitt lärande – i alla åldrar och oavsett text och media
     

Förståelse för hur vi konstruerar språk
– Språkförståelse innebär förståelse för hur vi konstruerar och använder språk. Begreppet innefattar element som ordförråd, kunskap om meningsbyggnad och ordbildning, förmåga att göra inferenser och att använda förkunskaper, kunskap om textgenrer och så vidare. Mycket av detta sammanfaller med begreppet lässtrategier, säger Magnus Johansson, författare till Gleerups svenska 7-9, Portal och en av författarna till Läsguiden i Gleerups digitala läromedel.

Läsguiden tillgänglig i alla digitala läromedel 4-9
Alla som använder ett eller flera av Gleerups digitala läromedel i åk 4-9 får nu tillgång till en övergripande läsguide. Läsguiden finns även i några utvalda ämnen för gymnasiet.  

Läsguiden ger eleverna strategier att använda före, under och efter läsningen och har vuxit fram utifrån elevers och lärares behov med en mycket tydlig koppling till Läslyftet. Titta på avsnittet Före läsning som innehåller film och uppgifter.

– Här får eleverna hjälp att på ett bättre sätt komma ihåg texterna de läser genom tips om hur de ska tänka före, under och efter att de läser, alltså vilka strategier de ska använda för att förstå och ta till sig textens innehåll, säger Magnus .

Filmer visar strategierna i praktiken
Läsguiden består av texter som beskriver strategierna steg för steg och textade filmer som visar hur strategierna används i praktiken. Den stöttar alla elever att läsa ämnestexter och hjälper dem att se vikten av förförståelse, struktur och att öva upp sin läsförmåga.

Stora möjligheter till stöd för eleverna
– Vi ser stora möjligheter till stöd för eleverna genom att använda Läsguiden som finns i Gleerups läromedel. Inte minst som en del i Skolverkets önskemål om stödstruktur och fortbildning som Läslyftet, säger lärarna Patrik Bohjort och Fredrik Pettersson på Lemshaga akademi.

 

Det är troligt att de elever som har sämst förutsättningar att lyckas i skolan också är de som har mest att vinna på att använda lässtrategier.

Magnus  Johansson, en av författarna till Läsguiden 

Elever med sämst förutsättningar mest att vinna
Begreppet lässtrategier står inskrivet i styrdokumenten. Detta är metoder som i vetenskapliga studier har visat sig fungera och därför har potential att kunna vända den negativa trenden. 

– Det är troligt att de elever som har sämst förutsättningar att lyckas i skolan också är de som har mest att vinna på att metoderna används, avslutar Magnus. 

Nyfiken på Läsguiden?

Passa på att prova något av  Gleerups digitala läromedel för 4-9 gratis i 30 dagar och upptäck Läsguiden. 

Jag vill prova!

04 Mar 2020