Led elevernas utveckling

Nu kommer boken som visar på vikten av en fungerande styrkedja för att ge de bästa förutsättningarna för elevers kunskapsutveckling. Möt Stephan Rapp, professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid Linnéuniversitetet och författare till boken Att leda elevers kunskapsutveckling.

Varför kom boken till?
– Arbetet med boken inleddes när jag började samla material och skriva om pedagogiskt ledarskap. Detta hängde samman med mitt intresse för hur pedagogiskt ledarskap kopplat till en väl fungerande styrkedja med stat, huvudman, skolchef, rektor och lärare gynnar elevernas kunskapsutveckling. 

– Alla som arbetar med skolan (beslutsfattare och ägare) och i skolan (rektorer och lärare) har ansvar för att barn och elever trivs, känner trygghet och lyckas bra i förskolan och skolan – och att de får en utbildning av hög kvalitet.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
– Länders möjligheter att konkurrera på en internationell marknad är beroende av medborgarnas kompetensnivå. Mot den bakgrunden finns det ett stort intresse för elevernas kunskapsutveckling. Det märks inte minst genom internationella kunskapsmätningar som leder till att länder rankas utifrån elevers kunskaper. 

– I Sverige satsar också staten stort på förbättrad kunskapsutveckling genom riktade utbildningsinsatser till förskollärare, lärare, rektorer och övrig personal. Sedan flera år pågår även stora insatser inom satsningen Samverkan för bästa skola för de förskolor och skolor där barnen och eleverna inte når upp till förväntade resultat. 

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Många böcker tar sikte på en specifik yrkesgrupps arbete. Den här boken tar ett större grepp genom att huvudmannens, skolchefens, rektorns och lärarens arbete kopplas samman med barns och elevers utbildning. 

Vad kommer den som läser boken ha nytta av? 
– Min förhoppning är att kunskapen om olika beslutsnivåers roll för barns och elevers skolgång och kunskapsutveckling ska stärkas. Och att boken bidrar till en ökad förståelse för att samarbetet mellan huvudman, skolchef, rektor och lärare är viktigt för att förbättra förskolan och skolan. 

– Man tänker ofta att så snart ett beslut är fattat kommer detta att bli verklighet i förskolan och skolan. Så är inte fallet. Om inte förskollärare och lärare förstår beslutet eller varför de ska genomföra det kommer inte så mycket att hända i verksamheten. 

Hur och var kan boken användas? 
– Boken passar framför allt för de som är intresserade av skolans styrning och ledning kopplat till barns och elevers lärande. Den har sin givna plats i såväl rekryteringsutbildningar för rektorer som i det nationella rektorsprogrammet. 

– Men boken är även av intresse för lärare och annan personal i förskola och skola som vill lära sig mer om och bättre förstå hur skolväsendets styrning och organisering kan stödja goda resultat. Den är en bra kunskapskälla för alla som vill arbeta med förskolans och skolans förbättringsarbete.

Stephan Rapp är professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid Linnéuniversitetet. Han är även koordinator för Centrum för pedagogisk ledning och utbildningschef för det statliga rektorsprogrammet. 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Att leda elevers kunskapsutveckling

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

05 Maj 2021