Lyft in teorierna i klassrummet!

Hur kan teoretiska antaganden bli verktyg för att utveckla och utvärdera sin undervisning? Och hur kan lärande utformas så att elever får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential? Det finns ett gap mellan teori och praktik inom lärarutbildningen som studenter behöver hjälp att överbrygga. Nya boken Teorier för undervisning och lärande är ett välkommet bidrag i det arbetet. Möt Mona Holmqvist, redaktör. 

Varför kom boken till?
– Inom lärarprogrammen fanns en uppsjö av litteratur om teoretiska perspektiv, men oftast inte relaterade till varandra eller hur de kan förstås i relation till lärares verksamhet i förskola och skola. Dessutom visade en översikt av lärarprogrammens forskningsanknytning i Vetenskapsrådets regi att det finns en brist av teoretiska perspektiv som handlar om hur lärare kan utveckla sin egen undervisning.

Varför är detta ett viktigt ämne?
– Det gap som finns mellan teori och praktik inom lärarutbildningen behöver överbryggas för att vi ska kunna hävda att undervisning vilar på vetenskaplig grund när det gäller hur man kan förstå sambandet mellan lärande och undervisning. Boken är anpassad till de förslag till ändringar i lärarprogrammen som pekar på mer fokus på undervisningsmetoder och ett ökat inslag av kognitionsvetenskap inom lärarutbildningarna.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Boken ger en översiktlig orientering över vilka teoretiska perspektiv som påverkar vår syn på lärande och undervisning och som omedvetet eller medvetet styr hur lärare utformar, genomför och utvärderar sitt arbete. Genom att tidigt ta del av detta kan blivande och verksamma lärare ha en bas som de sedan kan fördjupa i framtida studier.

Vad kommer studenten ta med sig efter att ha läst boken?
– Boken vänder sig inte bara till studenter, den är även lämplig för lärares professionsutveckling genom att den innehåller ett kapitel om detta, samt hur skolutveckling kan bedrivas i lärarlag. Den kan också användas för verksamma lärare som är handledare för studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen för att ge en god grund för teoretiska diskussioner med lärarstudenterna.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området?
– Att relatera teoretiska perspektiv till lärande och undervisning i förskola och skola är ett område som är välbeforskat och identifierat som svårt. Att dels lyfta fram perspektiv som tidigare inte fått så stort utrymme i lärarutbildningarna, samt att belysa dem ur ett lärarperspektiv hjälper läsaren att orientera sig och jämföra på vilka sätt de olika perspektiven kan bidra till att utveckla lärande och undervisning.

Hur och var kan boken användas?
– Boken riktar sig till alla som kommer att eller redan arbetar inom förskola och skola och har till uppgift att utveckla undervisning och lärande på vetenskaplig grund. 


Mona Holmqvist är redaktör för boken och professor i utbildningsvetenskap, doktor och docent i pedagogik. Hennes forskningsintresse rör främst lärande av specifika innehåll i klassrumsmiljöer, samt specialdidaktik, med särskilt fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Medförfattare till boken är Lotta Anderson, docent i specialpedagogik, Jesper Sjöström, biträdande professor i utbildningsvetenskap och docent i naturvetenskapernas didaktik samt Anna-Karin Svensson, lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Samtliga verksamma vid Malmö universitet. 


 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Teorier för undervisning och lärande

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

22 Apr 2021