Ny bok om språkdidaktiska möjligheter och utmaningar för yrkeslärare

Språket har en central roll i all utbildning. Det är både lärarens undervisningsredskap och elevernas lärverktyg – så även i yrkesutbildningar. Boken Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter utgår från yrkeslärares språkdidaktiska utmaningar och visar hur man kan möta dessa genom en språkligt tillgänglig undervisning, där alla elever kan bidra och vara delaktiga. Möt författarna Barbro Bruce och Jenny Edvardsson.

Hur gick era tankar när ni skrev boken och varför kom den till?
– Själva upprinnelsen till boken började egentligen med att jag lyssnade på Jennys föreläsning på SITS kongress, säger Barbro Bruce. Den handlade om hur hon inspirerar till läsning av skönlitteratur hos elever som går på en gymnasieskolas bygg- och anläggningsprogram. Jag tänkte ”Vad intressant! Det vore kul att göra något tillsammans med Jenny någon gång!”. Så jag frågade Jenny och vi kom att samarbeta i ett annat bokprojekt vilket i sin tur ledde till ett utvecklingsprojekt med Söderslättsgymnasiet lärare på praktiska gymnasieprogram. Och det är utifrån det projektet – en bokcirkel – som vi nu kunnat förverkliga boken Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter.

Varför är detta ett viktigt ämne?
– Språkkraven i både grund- och gymnasieskolan är höga i såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Det gäller inte endast på de högskoleförberedande programmen, utan även på yrkesprogrammen. Elever som kanske avsiktligt har valt ett praktiskt inriktat yrkesprogram för att undvika de högt ställda språkliga kraven kan därför hamna i svårigheter. Dessa elever behöver mycket språkpedagogiskt stöd, vilket inte alltid yrkeslärarna har kunskap om eller erfarenhet av, och därför inte kan ge. Vår bok kan fylla en viktig kunskapslucka här.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Vi upplever att det i dagsläget inte finns någon annan bok på marknaden som så tydligt inriktar sig mot hur yrkeslärare kan arbeta språkdidaktiskt. Vi har försökt utgå från verkliga utmaningar, som upplevts av yrkeslärare på yrkesprogram, för att både konkretisera och skapa en hög trovärdighet för målgruppen. Boken har med andra ord skapats utifrån erfarenheter i praktiken och dessa har vi sedan kopplat samman med teori och forskning.

Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter ger många uppslag till fortsatt kollegialt lärande genom både ”fall” eller ”case” och genom de diskussionsfrågor som finns inlagda i slutkapitlet. Det gör att boken både kan ha en plats inom yrkeslärarutbildningen och användas som kollegial fortbildning på yrkesprogram. 

Vad hoppas ni att läsaren ta med sig efter att ha läst boken?
– Boken inspirerar förhoppningsvis blivande och verksamma yrkeslärare till att göra sin undervisning mer språkligt tillgänglig. Den ger även en ökad kunskap och medvetenhet om de språkliga krav som finns i allt yrkesliv, både gällande muntlig och skriftlig kommunikation. 

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
– Teoretiskt tunga partier med specifika begrepp brukar innebära utmaningar för studenter. Denna bok utgår från professionen yrkeslärare och binder samman teori och praktik utifrån konkreta exempel. Språket är tydligt professionsanknutet och exemplen är många. Vi hoppas att det gör att boken både kännas relevant och förhållandevis lättläst.

Vem är boken skriven för?
– Bokens främsta målgrupp är studenter på yrkeslärarprogrammet samt verksamma yrkeslärare, men den är relevant för all personal inklusive rektor inom alla former av yrkesutbildningar då den har ett uttalat fokus på kollegial samverkan.

21 Feb 2023