Nyfiken på adaptiv matematik? Matematikportalen

Kan adaptiv matematik förbättra elevernas resultat? Hur skapar man en individanpassad undervisning i matematik? Vad är egentligen adaptivitet? Vi reder ut begreppen! 

– Fördelen med ett adaptivt läromedel är att läraren kan anpassa undervisningen för varje enskild elev utan att tappa engagemang och motivation i klassrummet, säger Olga Pugachova, läromedelsutvecklare matematik, Gleerups.

Adaptivitet 

Att ett läromedel är adaptivt innebär att uppgifterna kontinuerligt anpassas till elevernas kunskapsnivå vartefter de svarar på frågorna. 

  • Om eleven besvarar frågor rätt så kommer svårighetsgraden på uppgifterna att höjas. 
  • Om eleven besvarar frågor fel så kommer svårighetsgraden på uppgifterna att sänkas, och då får eleven lättare frågor. 
  • Utgångspunkten på svårighetsgraden från första början är den årskurs som eleven tillhör. 

Detta gör det möjligt för lärare att individanpassa undervisningen till den enskilde eleven.

Matematikportalen
I det digitala läromedlet Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter som utgår ifrån elevernas kunskapsnivå och individanpassas vartefter eleven arbetar. 

– En stor fördel med Matematikportalen är möjligheten för eleverna att arbeta på olika nivåer under lektionen, säger Helena Persson på Vikingaskolan som använder Matematikportalen i sin undervisning. 

–  De som har svårigheter med matten kan sitta och jobba på sin nivå och de som behöver extra utmaningar kan jobba på en högre nivå, fortsätter hon.

Förbättrade resultat
Forskaren Carla Haelermans visar i sin rapport, Digital tools in education, hur datorer, surfplattor och olika inlärningsprogram kan förbättra högstadieelevers resultat i skolan, särskilt i matematik. 

Förklaringen till att de digitala verktygen kan förbättra resultaten ligger i möjligheten att individanpassa uppgifterna, att de kan ställas in för att passa elevers olika behov, visar rapporten.

Individanpassad undervisning   
Att skapa en individanpassad undervisning som utgår från varje elevs behov och förutsättningar är kanske en av de största utmaningar som lärare står inför. Många upplever att det är svårt att få med alla, både svaga elever och de som ligger långt fram. 

– Framför allt är det svårt att individanpassa utan att de elever som behöver uppgifter på en annan nivå ska pekas ut, säger läraren Lena Rosdahl på Fridasroskolan. 

Hon använder Matematikportalen i sin femma. 

– Möjligheten att individanpassa Matematikportalen tycker jag är helt fantastisk. Eleverna får samma sorts uppgifter fast några får uppgifter på en lägre nivå och ingen märker det. Det blir det ingen jämförelse mellan eleverna, säger Lena.

– Möjligheten att individanpassa Matematikportalen är helt fantastisk. Eleverna får samma sorts uppgifter fast några får uppgifter på en lägre nivå och ingen märker det. Det blir det ingen jämförelse mellan eleverna.

Supertränaren individanpassar automatiskt
Supertränaren är den del i Matematikportalen där uppgifterna automatiskt individanpassas utifrån elevernas kunskapsnivå så att varje elev utmanas och deras kunskaper fördjupas och breddas. Många elever är positiva till att de ”hamnar på rätt ställe” i Supertränaren och kan jobba på i sin egen takt därifrån. 

Attraktiv för alla nivåer
– Jag känner att läromedlet har lika stor nytta för de som har svårare för matte och de som har lätt för matte.  Jag kan få Matematikportalen att bli attraktiv och funka för alla. Det hänger på mig som lärare att jag anpassar efter behov, säger Lena. 

Forskningsprojekt kring adaptivitet och AI 
Intresset för både adaptivitet och AI (artificiell intelligens) växer och är ett utvecklingsområde för läromedel och lärande.  Forskningsprojektet AI och digital matematik - Nya förutsättningar för undervisning och lärande utgår från hur moderna digitala hjälpmedel kan förbättra matematikundervisningen. Forskarna Martin Tallvid och Marie Utterberg Modén arbetar i forkningsprojektet.

Den största nyttan med det adaptiva läromedlet är att eleven kan jobba på i egen takt och få direkt återkoppling på hur hen presterar, tycker lärarna. Det ger läraren tid över för att planera genomgångar eller att ge individuell stöttning till elever som behöver det. Många elever tycker också att det är kul.

– Eleverna får många och varierade matematikuppgifter, och de får också snabb feedback på om de gör rätt eller fel, eftersom rättningen sker automatiskt, säger Martin Tallvid.

Nyfiken på Matematikportalen?

Vill du också prova Matematikportalen tillsammans med dina elever? 

Prova Matematikportalen gratis 30 dagar  

22 Maj 2022