Pedagogiskt ledarskap för rektor och skolledare

Dagens rektorer och skolledare har höga förväntningar på sig att vara pedagogiska ledare. Men hur kan ledarskapet förstås och utövas?  Den nya boken, Pedagogiskt ledarskap för rektor och skolledare, är tänkt som ett stöd för att kunna omsätta läroplanens tanke om det pedagogiska ledarskapet till praktiska ledarskapshandlingar. Möt författaren Katarina Ståhlkrantz, fil. dr och lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu? 
– Det pedagogiska ledarskapet har ända sedan 1950-talet lyfts fram som det viktigaste i rektorers och skolledares uppdrag. I dag ställs höga förväntningar på att rektorers och skolledares pedagogiska ledarskap ska lösa problemet med den svenska skolans, i internationell jämförelse, alltför låga kunskapsresultat.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området? 
– Det finns många böcker om skolledarskap och i flera av dessa behandlas det pedagogiska ledarskapet, men oftast översiktligt och generellt. I den här boken ges en grundlig teoretisk, historisk, samhällelig, men också kritisk beskrivning av det pedagogiska ledarskapet. 

– Boken innehåller också mer praktiska inslag, som modeller, metoder och verktyg för det pedagogiska ledarskapet. 

Varför kom boken till?
– Boken tar sin utgångspunkt i min avhandling ”Rektors pedagogiska ledarskap – en kritisk policyanalys”, där jag studerade hur förväntningarna på rektor som pedagogisk ledare har förändrats över tid. Med den här boken hoppas jag bidra till en fördjupad och mer utvecklad kunskap om rektorers pedagogiska ledarskap. Eftersom resultatet i min avhandling bygger på utbildningspolitiska policydokument från mitten av 1900-talet fram till år 2010 har jag i boken kompletterat med hur det pedagogiska ledarskapet förstås och förväntas utövas från 2010-talet och framåt.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
– Samtidigt som förväntningarna på att rektorer och skolledare ska vara pedagogiska ledare är höga, är dessa förväntningar relativt otydliga. Tolkningarna av vad det innebär att vara en pedagogisk ledare varierar, vilket gör det svårt för rektorer och skolledare att veta hur ”det rätta” pedagogiska ledarskapet bör utövas.

– Förhoppningen är att boken ska bidra till fördjupad kunskap om och förståelse för det pedagogiska ledarskapet, och på så sätt bli ett stöd för rektorer och skolledare när de ska omsätta läroplanens tanke om det pedagogiska ledarskapet till praktiska ledarskapshandlingar.

Hur och var kan boken användas? 
– Boken vänder sig till både nya och mer erfarna rektorer och skolledare, men också andra som har ett intresse för pedagogiskt ledarskap. Boken är också tänkt att kunna användas som kurslitteratur inom Rektorsprogrammet eller andra skolledarutbildningar.


Katarina Ståhlkrantz är fil. dr och lektor i pedagogik vid institutionen för didaktik och lärares praktik, vid Linnéuniversitetet.

Hon disputerade 2019 med avhandlingen Rektors pedagogiska ledarskap - en kritisk policyanalys, där hon studerade hur förväntningarna på rektor som pedagogisk ledare har förändrats över tid och med vilka konsekvenser.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Pedagogiskt ledarskap för rektor och skolledare 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

01 Feb 2021