Stöd för att stärka lärarens ledarskap

Att läraren är en ledare, det är nog alla överens om. Men vad handlar ledarskapet egentligen om? Nu kommer en antologi som tar sig an det komplexa ledarskapet och dess praktik genom att belysa lärarens ledarskap ur en rad olika aspekter. Möt redaktörerna till Lärarens ledarskap, Ann S Pihlgren och Mikael Jensen.

Hur gick era tankar när ni skrev boken? Varför kom den till?
– Vi ville göra antologi om lärarens ledarskap med i huvudsak svenska författare eftersom det finns mycket aktuell forskning av svenska forskare på området. Lärarprofessionen har alltid handlat om ledarskap men det har blivit mer och mer fokus på att man som lärare också är en ledare. Vi såg därför ett stort behov av att skildra läraren som ledare med all relevant teori och forskning som finns om just detta. Lärare behöver stärkas i sin ledarroll.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
– Det mesta som skrivs om pedagogiskt ledarskap handlar om rektors arbete. Ledarskap i pedagogiska miljöer utförs dock oftare av lärare i undervisningen. Lärarens ledarskap har alltid varit viktigt men det har uppmärksammats alltmer det senaste decenniet.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
Lärarens ledarskap är unik i flera avseenden. Boken tar upp tre aspekter av ledarskap vilket också utgör bokens tre delar. Dessa handlar om ledarskap och didaktik, ledarskap och relationer samt ledarskap som ett kollektiv. En del av innehållet har inte tidigare förekommit i liknande böcker.

– I Lärarens ledarskap finns även kapitel om ledarskapsteorier, om att leda undervisningen online, om ledarskapets etik och om kulturella aspekter på ledarskap. Det finns mycket mer än så som är värdefullt för läraren som ledare och som bara denna antologi just nu kan erbjuda.

Vad tar läsaren med sig från Lärarens ledarskap?
– Läsaren kommer att få med sig att ledarskap i undervisningen är ett komplext fenomen, och att det finns så mycket att tänka på och utveckla som lärare. Boken hjälper läsaren att reflektera över frågor som sammanhanget för undervisningen och undervisningsmiljön, kommunikation och retorik i ledarskapet, ledarskap som dramaturgi och ledarskap som en kollektiv process där man hjälps åt kollegor emellan.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken underlätta?
– Att förvärva ämnesinnehållet kan upplevas som relativt enkelt i förhållande till att förmedla det med trovärdighet, tydlighet och en rimlig dos av makt. Det är mycket med att leda som är obekvämt för en lärare, särskilt i början.

– Utmaningarna i att leda beror inte minst på hur man skapar relationer till eleverna och hur man kan hantera konflikter som uppstår. Att eleverna inte ska lyssna eller bry sig om läraren och det läraren förmedlar ligger som en underliggande oro hos många nyblivna lärare.

– Boken kan exempelvis hjälpa läsaren att bli bättre på att bygga relationer till eleverna och att hantera konflikter, men också att känna sig bekväm med den makt som lärarrollen innebär och att kunna ta hjälp av sina kollegor när det behövs.

Hur och av vem kan boken användas?
– Boken kan i första hand användas som kursbok eller som underlag för kompetensutveckling. I och med att boken erbjuder så många aspekter av lärarens ledarskap kan man återvända till boken och läsa mer om sådant man inte uppmärksammade initialt.

Lärarens ledarskap kommer att vara aktuell för blivande och verksamma lärare många år framöver. Det gäller lärare i grundskolan inklusive fritidshem och lärare på gymnasiet.

 

Bokens redaktörer

Ann S. Pihlgren är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande som forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute. Mikael Jensen är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Lärarens ledarskap

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

10 Jun 2022