Integritetspolicy för Gleerups digitala läromedel

 

1 Allmänt 

Denna integritetspolicy beskriver hur Gleerups Utbildning Aktiebolag, org.nr. 556080–2133, Box 367, 201 23 Malmö (”Gleerups”) behandlar och använder dina personuppgifter när du använder Gleerups digitala läromedel (gleerupsportal.se och exploro.se). Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter gentemot Gleerups och hur du kan utnyttja dina rättigheter. Vid frågor om Gleerups integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Gleerups genom att skicka ett e-postmeddelande till personuppgifter@gleerups.se.

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Gleerups. Gleerups vill med denna integritetspolicy visa hur Gleerups säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Gleerups värnar om den personliga integriteten hos dig som använder Gleerups digitala läromedel och skyddar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Denna policy hjälper dig att förstå vilken slags information Gleerups samlar in och hur denna används. 

 

2 Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Vid behandling av personuppgifter i samband med användning av Gleerups digitala Iäromedel agerar Gleerups i allmänhet som personuppgiftsbiträde åt skolhuvudmannen. Under vissa omständigheter är Gleerups personuppgiftsansvarig. Vidare information kan fås av Gleerups. Under stycket ”Kontakt” nedan finner du upplysningar om hur du kontaktar Gleerups. 

 

3 Vilka personuppgifter samlas in?

Gleerups samlar in och lagrar information om dig som du eller skolhuvudmannen lämnar till Gleerups såsom namn och e-post. I förekommande fall lagras även information om skola och klass/undervisningsgrupp. Gleerups samlar även in uppgifter om din aktivitet i Gleerups digitala läromedel som t.ex. resultat på övningar. Uppgifterna ovan måste Gleerups samla in för att kunna fullfölja sina skyldigheter mot skolhuvudmannen och dig som användare.

 

4 Gleerups behandling av dina personuppgifter

Vilka uppgifter Gleerups samlar in om dig, för vilka ändamål Gleerups avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund Gleerups har för respektive behandling följer av tabellen nedan. 
Här följer en kort beskrivning av begrepp som används nedan:

 

1. Person- och kontaktinformation:

Namn, e-postadress, skola och klass/grupp


2. Aktivitetsinformation och tillägg m.m.: 

Inloggningstillfällen, övningsresultat i de fall övningar har gjorts samt individuella inställningar. Även de tillägg och anteckningar som du som användare gör sparas.

Kategorier av personuppgifter

Syfte med behandlingen

Laglig grund

  • Person- och kontaktinformation
  • Aktivitetsinformation och tillägg m.m.
För leverans och tillhandahållande av Gleerups digitala läromedel. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du eller skolhuvudmannen avtalat med Gleerups om användning av Gleerups digitala läromedel.
  • Aktivitetsinformation
    (anonymiserad)
För att Gleerups ska kunna förbättra sina tjänster och tjänsteutbud genom att granska vilka tjänster som är mest populära och hur de används. Behandlingen är nödvändig för Gleerups berättigade intresse av att förbättra och utveckla sina tjänster och tjänsteutbud.
  • Person- och kontaktinformation
För att kunna kontakta dig i samband med supportärenden, dels för att be om ytterligare information om ärendet, dels för att meddela dig om ärendet löses. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, d.v.s. när du avtalat med Gleerups om att använda Gleerups digitala läromedel samt för Gleerups berättigade intresse av att förbättra och utveckla sina tjänster och för att säkerställda kvaliteten på Gleerups tjänster.

 

5 Lagringstid

Gleerups kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge Gleerups är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka Gleerups rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.


6 Var lagras dina personuppgifter och vem lämnar Gleerups ut dina personuppgifter till?

Gleerups strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Gleerups överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Gleerups att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Gleerups lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Gleerups åtagande mot dig som kund. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. 

Gleerups använder servrar i Sverige för lagring av data på servrar i Sverige och på Irland. Genom Gleerups användning av Amazon Web Services kan dina personuppgifter under exceptionella omständigheter, t.ex. beslut av domstol i USA, att komma att överföras till USA i överrensstämmelse  med GDPR med avtal enligt EU-kommissionens modellklausuler (se
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en). De personuppgifter som Gleerups samlar in om dig genom din användning av Gleerups webbplats kan komma att överföras till USA i anonymiserad form, genom mjukvaran Google Analytics. Gleerups har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom avtal enligt EU-kommissionens modellklausuler.
 

7 Hur skyddas dina personuppgifter?

Gleerups målsättning är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Gleerups. Gleerups har därför vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Gleerups kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy. 

För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Gleerups sig av datanätverk och datacenter som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet använder Gleerups  krypteringsteknik när Gleerups överför sådana personuppgifter över Internet till Gleerups servrar och när personuppgifter lagras. Gleerups säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

 

8 Dina rättigheter

I allmänhet är Gleerups inte personuppgiftsansvarig utan är personuppgiftsbiträde till skolhuvudmannen. I sådana fall ska frågor angående personuppgifter i första hand ställas till den personuppgiftsansvarige skolhuvudmannen, som vid behov kontaktar Gleerups.

I vissa fall är Gleerups personuppgiftsansvarig och texten nedan avser dessa fall. Under förutsättning att Gleerups är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras. Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Gleerups kundservice på den adress som anges nedan under stycket ”Kontakt”. 

Under förutsättning att Gleerups är personuppgiftsansvarig kommer Gleerups att på din begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om Gleerups är personuppgiftsbiträde ska sådan begäran komma från personuppgiftsansvarig. Gleerups är i vissa fall skyldig att behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Under vissa omständigheter kan du begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av Gleerups, eller frågor om denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta Gleerups (för kontaktuppgifter se stycket ”Kontakt” nedan).

Vänligen kontakta Gleerups om du är missnöjd med Gleerups behandling av dina personuppgifter, så kommer Gleerups att göra sitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för Gleerups, och Gleerups strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på ett relevant och säkert sätt. Skulle Gleerups ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

9 Cookies

Gleerups använder cookies i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatserna gleerupsportal.se och exploro.se, samt för att förbättra webbplatserna. Cookies sparas på datorn i form av en textfil innehållande anonymiserad inloggningsdata och data för att komma ihåg användarens eventuella val av inställningar på webbplatserna. Gleerups använder cookies i enlighet med Gleerups policy för cookies. Läs mer om cookies för Gleerups digitala läromedel.

Gleerups använder cookies i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatserna gleerupsportal.se och exploro.se, samt för att förbättra webbplatserna. Cookies sparas på datorn i form av en textfil innehållande anonymiserad inloggningsdata och data för att komma ihåg användarens eventuella val av inställningar på webbplatsen. Gleerups använder cookies i enlighet med Gleerups policy för cookies. Läs mer om cookies för Gleerups digitala läromedel.

 

10 Länkar till andra sidor

På gleerupsportal.se och exploro.se kan det förekomma länkar till externa webbsidor som Gleerups inte har bestämmande inflytande över. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. Gleerups tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till från gleerupsportal.se och exploro.se.

11 Kontakt

Har du frågor om hur Gleerups hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du Gleerups på personuppgifter@gleerups.se, via telefon på 040 – 20 98 10, eller via brev på Gleerups Utbildning Aktiebolag, Box 367, 201 23 Malmö. 

 

12 Ändringar

Gleerups har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid mindre ändringar av denna integritetspolicy kommer Gleerups att publicera den justerade integritetspolicyn på gleerupsportal.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Gleerups genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Gleerups att informera dig via e-post, under förutsättning att Gleerups har din e-postadress, eller, om möjligt, på annat sätt.