Att arbeta lekresponsivt

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur kan man bedriva undervisning i förskolan på ett sätt som inte står i motsats till, eller utesluter, lek? Att arbeta lekresponsivt innebär att fokusera på och utveckla kommunikationen mellan barn och vuxna, att vuxna leker tillsammans med barn och därmed bidrar till att stimulera både fantasin och förhållandet till omvärlden. Det handlar också om att främja barns rätt att yttra sig och bli lyssnade till, som en del i arbetet med utbildning för hållbar utveckling.

Författarna till den här boken har genom praktiknära forskning i samverkan med förskollärare utvecklat en didaktisk teori om lekresponsiv undervisning (LRU). Vad innebär det då att omvandla denna teori till en pedagogisk praktik?

I arbetet med LRU är det centralt att förstå lek, undervisning och omsorg som en helhet. Särskilt lek där barn och vuxna deltar gemensamt är ett omdebatterat tema i tidigare forskning och barnpedagogiska diskussioner. I denna bok diskuteras flera av de föreställningar som förekommer och författarna visar på de mångfacetterade möjligheter som finns i och genom lek.

Boken är i första hand avsedd för studenter på förskollärarutbildningen och olika personalgrupper i förskolan såsom rektorer, utvecklingsledare och specialpedagoger. Boken kan också vara användbar för andra som arbetar med barn i olika sammanhang, såsom lärare i fritidshem, skola och föreningsliv. 

Författare är Cecilia Wallerstedt och Niklas Pramling, båda professorer i pedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. 
 

  • Artikelnr : 51109411
  • Sidor : 112
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Ur BTJ-häfte 16, 2023. Lektör: Ulf Mårtensson

Att leken är en bärande parameter i barns lärande och utveckling råder det inga tvivel om idag. Därför är det viktigt att det finns förståelse för leken som en integrerad del av undervisningen och omsorgen och det är den helhet som Wallerstedt och Pramling, båda professorer i pedagogik, sätter fokus på i sin forskning. [...] De visar på att lek inte är en isolerad företeelse och de lyfter ett antal föreställningar om lek som de avvisar och pekar i stället på att med lek, i ett inkluderande synsätt, menas hur något görs och att en inte ska avvisa något som icke-lek. Boken Att arbeta lekresponsivt är ett bra exempel på hur en kan bygga en verksamhet på vetenskaplig grund som kommit fram i nära samarbete med verksamheterna. Den är akademisk till sin karaktär men lätt att förhålla sig till för den verksamma pedagogen och en mycket bra kompetenshöjare och ögonöppnare för arbetslaget. Helhetsbetyg: 5 av 5