Att arbeta lekresponsivt

Hur kan man bedriva undervisning i förskolan på ett sätt som inte står i motsats till, eller utesluter, lek? Möt författarna Cecilia Wallerstedt och Niklas Pramling som i den nya boken Att arbeta lekresponsivt diskuterar hur kommunikationen och leken mellan barn och vuxna kan bidra till att stimulera både fantasin och förhållandet till omvärlden.

Hur gick era tankar när ni skrev boken och varför kom den till?

– Efter att vi avslutat det forsknings- och utvecklingsprojekt som ledde fram till teorin om lekresponsiv undervisning såg vi hur många förskolor anammade insikter från detta arbete i sin verksamhet. Vi ville bidra till att stötta den utvecklingen och så kom idén att skriva en bok om hur denna teori kan omsättas i verksamhet med yngre barn.

Varför är kunskap om lekresponsiv undervisning så viktigt?

– Frågan om undervisning i förskolan är sedan ett antal år tillbaka en central fråga för förskolan. Sedan uppdraget att undervisa i förskolan kom har det diskuterats hur detta ska förstås, alltså vad undervisning kan innebära i en verksamhet där lek är central och där man organiserar för barns lärande och utveckling i övergripande teman och sociala aktiviteter. Att utveckla ett systematiskt perspektiv – en teori – om undervisning i förskolan som inkluderar lek och den mer holistiska ambitionen med förskolan, alltså att inte skilja på undervisning och omsorg, blir därför viktigt. En sådan teori är vad vi kallar lekresponsiv undervisning eller i kortform LRU.

Vad är unikt med just er bok?

– Det finns ingen motsvarande bok då lekresponsiv undervisning är så pass nytt. Det finns inomvetenskaplig litteratur för forskare om detta, men det här är den första populärvetenskapliga boken och som riktar sig till verksamma i förskolan och till förskollärarutbildningen. Boken handlar om hur man kan omsätta denna teori i pedagogisk handling, det vill säga hur man arbetar lekresponsivt.
 
Vad kommer läsaren ta med sig efter att ha läst boken?

– Vi hoppas att man får med sig vikten av lek för att stötta alla barns lärande och utveckling och de viktiga roller som förskolans personal har i detta arbete samt konkreta principer för arbetet. Principerna för att jobba utifrån lekresponsiv undervisning förklaras i boken i relation till konkreta, faktiska exempel från förskolor.

– Boken är tänkt som en resurs för förskollärare och förskollärarstudenter att kunna utforma verksamheten på vetenskaplig grund, och att göra det på ett sätt som harmonierar med förskolans särdrag och historia som lekcentrerad och holistisk. Det vill säga, detta sätt att arbeta möjliggör att jobba med undervisning utan att förskolan blir till en form av skola, vad man ibland kallar skolifiering.  
 
Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem förstå?

– Flera saker som kan upplevas som svårt och som boken ger konkret hjälp med att utveckla, är att kommunicera väl med barn och att kunna leka med barn – ta sig in i lek, ta en lekroll och i förhandling bidra till lekens utveckling. På ett övergripande plan vittnar många om att de har svårt att se hur de kan undervisa i förskolan utan att göra det i traditionell skolmening med informationsförmedling, lektioner, ämnen och så vidare, vilket skulle frånta förskolan dess utmärkande drag och historia. Boken hjälper både studenter och yrkesverksamma att få redskap för att undervisa på förskolans vis, med lek, utveckling och omsorg tätt sammanvävda. 

För vem och var är boken tänkt att användas?

– Boken är främst avsedd för förskollärarutbildningen och för personal i förskolan. Den är dock användbar för alla vuxna som arbetar med yngre barn, till exempel i vårdinstitutioner eller fritidsverksamhet av olika slag.

Bokens författare

Författare är Cecilia Wallerstedt och Niklas Pramling, båda professorer i pedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Att arbeta lekresponsivt

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

30 Aug 2023