Metodologi – för studier i, om och med förskolan, 2 upp

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Hur kan metod och teori kombineras? Vad är problemet i en problemformulering? Bör man hålla sig till en teori eller använda sig av flera olika teorier i en studie? Hur kan relationen mellan analys och resultat i en studie förstås? 

Att genomföra en forskningsstudie i form av en uppsats är en viktig och spännande del av en förskollärarutbildning, men upplevs ofta som utmanande. Att kombinera problem, syfte, teoretiska utgångspunkter och metod på ett vetenskapligt sätt är ett hantverk som kräver träning. 

Denna bok ger verktyg och stöd för att designa en studie och skriva en uppsats eller examensarbete. Innehållet kan också utgöra en grund för diskussioner av mer grundläggande vetenskapsteoretiska frågor. Författarna presenterar en mångfald utgångspunkter för uppsatsskrivande i form av teori, metod och forskningsfrågor.  Denna andra upplaga är reviderad  och flera nya kapitel har tillkommit.  

Boken är i första hand avsedd för studenter på förskollärarutbildningen, men är även användbar för studenter på andra samhällsvetenskapliga utbildningar, också på magister- och mastersnivå. 

Redaktörer är Annika Åkerblom, docent i pedagogik, Anette Hellman, docent i pedagogik och Niklas Pramling, professor i pedagogik – samtliga vid Göteborgs universitet.

Bokens övriga författare är väl etablerade forskare från olika lärosäten:
Karin Aronsson är professor emeritus vid Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. 
Sara Backman Prytz är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. 
Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 
Ann-Carita Evaldsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet med en tvärvetenskaplig bakgrund i kommunikation. 
Jörgen Hellman är professor i socialantropologi vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. 
Anna Henningsson-Yousif är fil.dr i pedagogik och tidigare universitets lektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. 
Eva Johansson är professor i pedagogik vid Universitetet i Stavanger. 
David Kjellin är undervisande bibliotekarie på Pedagogiska biblioteket vid Göte borgs universitet. 
Susanne Klaar är fil.dr i pedagogik och arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid högskolan i Borås, där hon främst är verksam i kurser inom förskollärarutbildningen. 
Anne-Li Lindgren är professor med inriktning mot förskola vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där hon även är ställföreträdande prefekt. 
Osa Lundberg är postdoktor i arbetsintegrerat lärande med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst. 
Linda Palla är docent i pedagogik vid Malmö universitet. 
Thomas Palmqvist är undervisande bibliotekarie på Pedagogiska biblioteket vid Göteborgs universitet. Hans arbete riktar sig främst mot studenter inom lärarutbildningarna.
Amanda Pettersson är undervisande bibliotekarie på Pedagogiska biblioteket vid Göteborgs universitet. 
Yngve Rosell är förskollärare, specialpedagog och fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolepedagogik. 
Karin Rönnerman är professor emerita i pedagogik, verksam vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. 
Anna Sparrman är professor i Tema Barn vid Linköpings universitet. 
Lennart Svensson är professor emeritus i pedagogik vid Lunds universitet. 
Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. 
Ann-Charlott Wank är universitetslektor vid Högskolan i Borås och arbetar främst med olika kurser inom förskollärarprogrammet. 
Lisbeth Åberg-Bengtsson är professor emerita i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. 

  • Artikelnr: 51108940
  • Sidor: 344
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2023