Barns och ungas rättigheter i utbildning 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Att arbeta med mänskliga rättigheter i utbildning är ett komplicerat men spännande uppdrag. Arbetet bygger på flera delar: kunskaper om rättigheter i sig, kompetens att möta och respektera barn och unga som fullvärdiga människor och rättighetsinnehavare, samt en didaktisk insikt om vad utbildning för mänskliga rättigheter innebär.
 
Barns och ungas rättigheter i utbildning 2 uppl ger en bred grund för att utveckla dessa kunskaper och kompetenser. Författarna presenterar begrepp, tankemodeller och perspektiv från olika vetenskapliga traditioner. Dessa ger en god kunskapsgrund och kan användas som inspiration och verktyg i det pedagogiska arbetet med barns och ungas mänskliga rättigheter. I boken behandlas barndoms- och ungdomsforskning, mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk barnrättspolitik. I denna kraftigt omarbetade upplaga ägnas särskild uppmärksamhet åt utbildningsmiljöns betydelse för barns och ungas rättighetslärande, och vad utbildning om och genom rättigheter behöver innehålla och hur den kan utföras. 

Boken vänder sig till alla som utbildar sig för pedagogiskt arbete i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan, och till dem som redan arbetar där. Boken riktar sig också till skolledare och till rektorsutbildningen, då förskolors och skolors ledare har en viktig roll i arbetet för barns mänskliga rättigheter.

Ann Quennerstedt är professor i pedagogik vid Örebro universitet.
Solveig Hägglund är professor emerita i pedagogik vid Karlstads universitet.
Nina Thelander är lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

  • Artikelnr: 51102795
  • Sidor: 192
  • Upplaga: 2.2
  • Utgivningsår: 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 21, 2020.
Lektör Elisabeth Sörhuus

Denna utgåva är omarbetad i grunden med helt nya kapitel och uppdateringar. Boken är uppbyggd utifrån ett vetenskapligt synsätt. Kvalificerade analyser presenteras på ett enkelt, lättillgängligt språk. På ett pedagogiskt och resonerande sätt tas t.ex. utbildningsmiljöns betydelse för barns möjligheter att lära sig om rättigheter upp, likaså lärares attityder och förhållningssätt till unga som rättighetsinnehavare. Framväxten av konventionen om barns rättigheter och fördjupade analyser av de olika artiklarna är andra exempel på innehåll.