Lärarens ledarskap - professionell pedagogisk praktik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Att läraren är en ledare, det är nog alla överens om. Men vad handlar ledarskapet egentligen om? Den här boken tar sig an det komplexa ledarskapet och dess praktik genom att belysa lärarens ledarskap ur en rad olika aspekter.

Lärarens ledarskap är en förutsättning för att undervisningen ska leda till lärande. I undervisningssituationen ska läraren på samma gång balansera undervisning, relationer och ordningsfrågor. Detta förutsätter att den enskilde läraren har didaktisk och relationell kompetens samt kompetens att leda grupper. Samtidigt behöver läraren kunna avläsa och förstå de system som skolan omfattar, och vilka faktorer utanför lärarens dagliga verksamhet som kommer att påverka möjligheterna för läraren att leda och att utveckla sitt ledarskap. 

I den här boken får läraren redskap för att utveckla ett gott ledarskap genom praktiknära exempel, kopplade till forskning inom varje område. I bokens olika delar speglas det komplexa samspelet mellan elever, lärare och den kontext de befinner sig i samt hur läraren kan navigera sitt ledarskap för att åstadkomma ett hållbart lärande hos eleverna. I ett antal innehållsrika forskningsbaserade kapitel med praktiknära resonemang belyser bokens författare flera olika aspekter av lärarens pedagogiska ledarskap. Här kan läsaren ta del av kapitel som bland annat behandlar ledarskapsteorier, relationellt klassrumsledarskap, konflikthantering, pedagogiskt ledarskap online och lärares ledarskap i en mångkulturell skola. 

Cato R. P. Bjørndal fil.dr. är ledare för Forskningsgruppe i veiledning (FIVE), vid ILP, UiT - Norges arktiske universitet.


Ulf Blossing är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik.


Marita Cronqvist är fil.dr. i pedagogiskt arbete och verksam vid Högskolan i Borås på Institutionen för pedagogiskt arbete.


Lena Dafgård är fil.dr. i Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap.


Ilse Hakvoort är docent i pedagogik och verksam på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.


Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.


Thomas Iskov är fil. dr. i allmän didaktik och lärarutbildare i Aarhus, Danmark.


Anette Jahnke är verksam som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.


Elsebeth Jensen, fil. dr. är lärarutbildare i Aarhus, Danmark.


Mikael Jensen (red) är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet.


Tina Kindeberg är lektor och docent i ämnena pedagogik och retorik vid Lunds universitet.

 
Pirjo Lahdenperä är legitimerad psykolog och professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens universitet.


Jørn Nielsen är legitimerad psykolog, och fil. dr. i Vejle, Danmark.


Ann S. Pihlgren (red) är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande som forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute.


Istvan Pusztai, fil dr, är pensionerad lektor i retorik.


Marcus Samuelsson är legitimerad lärare i slöjd och biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet.


Michael Tholander är biträdande professor i pedagogik vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.


Anja Thorsten är lektor i pedagogik vid Linköpings universitet.
 

  • Artikelnr : 51107172
  • Sidor : 296
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Publicerad i BTJ-häftet nr 16, 2022.
Lektör: Linus Björk

En yrkeskunnig lärare är utöver mycket annat en ledare för sina elever, och det är ledarskapet i det specifika avseendet den här antologin behandlar. […] Kapitlen spänner över ledarskapsteorier, kommunikation, kroppsspråk, retorik, distansundervisning (som skolorna behövde ägna sig åt under pandemin), konflikthantering och en rad andra relevanta teman. En väsentlig poäng med innehållet är att det bygger på både forskning och erfarenheter från den praktiska verkligheten. […] Låt vara att målgruppen för Lärarens ledarskap främst är lärarstudenter, men även verksamma lärare och rektorer kan dra nytta av innehållet. Texterna lånar sig väl till att bilda utgångspunkten för kollegiala diskussioner i det systematiska kvalitetsarbetet ute på skolenheter i landet, och hänvisningarna i respektive kapitel gör det möjligt att ta det arbetet ytterligare framåt i den riktning ett arbetslag önskar.