Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov

Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur kan den tidiga läs- och skrivundervisningen utformas för att stödja och stimulera alla elevers läsande och skrivande? Vad kan vi göra när läs- och skrivutvecklingen inte går som vi önskar för alla elever? Hur kan lärare anpassa sin undervisning för att möta elevers varierade språkliga behov? Denna bok ger olika perspektiv på vad språkliga utmaningar kan innebära; hur de kan upptäckas, och vad lärare kan göra för att anpassa undervisningen så att den inkluderar alla elever.  
 
Alla elever är unika och kan i någon fas behöva extra anpassningar eller särskilt stöd.  Den undervisning och det stöd som fungerar för en elev behöver dock inte fungera för en annan. Grunden för en framgångsrik läs- och skrivundervisning är gedigen kunskap om läs- och skrivutveckling, om vad som kan orsaka hinder och vad som kan stötta fortsatt utveckling. 

I bokens kapitel diskuteras bland annat flerspråkiga elevers skrivande på svenska, liksom bedömning och kartläggning av den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Vidare lyfts hur läs- och skrivsvårigheter i kombination med neuropsykiatriska svårigheter, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och dyslexi kan inverka på och synas i elevers läsande och skrivande samt vilka konsekvenser det kan få för undervisningen. Innehållet belyser också hur den tidiga läs- och skrivundervisningen kan stimulera och motivera till läsande och skrivande på olika sätt och hur assisterande teknik kan användas. Boken lyfter även hur språklig sårbarhet kan mötas i undervisningen samt vad Läsa-, skriva-, räkna-garantin innebär för läs- och skrivundervisningen.

Boken är tänkt för avancerad nivå inom olika grundutbildningar mot lärare och logoped, men också inom speciallärarprogrammet samt som fortbildning för yrkesverksamma.

 

Tarja Alatalo är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för lärarutbildning vid Högskolan Dalarna. 

Fia Andersson är lektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. 

Diana Berthén är lektor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 

Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. 

Diana von Börtzell-Szuch (red.) är doktorand på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
Kristina Danielsson är professor i svenska med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet och professor i svenska språket vid Linnéuniversitetet. 

Maria Ekenhill är verksam som adjungerad adjunkt i svenskämnets didaktik vid Stockholms universitet. 

Ebba Elvander är adjungerad adjunkt vid Stockholms universitet. 

Ulf Fredriksson är docent i pedagogik och verksam som lärare och forskare vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Linda Fälth är docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Linnéuniversitetet. 

Dr Murray Gadd is a literacy facilitator, teacher and researcher, linked to the University of Auckland, who works across New Zealand and around the world with school leaders and teachers on a wide range of literacy-focused topics. 

Anna Eva Hallin biträdande lektor i logopedi vid Karolinska Institutet. 

Claes Nilholm är professor i pedagogik vid Uppsala Universitet. 

Gunilla Sandberg är professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Mälardalens högskola. 

Idor Svensson är professor i klinisk psykologi med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter och dyslexi vid Linnéuniversitetet. 

Sari Vuorenpää (red.) är lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet. 

Mimmi Waermö är lektor i specialpedagogik vid Stockholms Universitet 

Elisabeth Zetterholm är fil. dr i fonetik och biträdande professor i svenska som andraspråk vid Linköpings universitet. 

Jakob Åsberg Johnels är docent och universitetslektor på Göteborgs universitet. 

  • Artikelnr : 51107264
  • Sidor : 320
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Läs artikeln Fem tips: Så stöttar du elevers läsande och skrivande i Skolvärlden, om Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning


Författarpresentation
Inledning
1. Kartläggning och bedömning – för att stötta alla elevers läs- och skrivutveckling– Tarja Alatalo
2. Tidig läs- och skrivundervisning utifrån elevens förutsättningar och behov – Tarja Alatalo
3. Uttal, fonologi och skrivande hos flerspråkiga yngre elever – Elisabeth Zetterholm
4. Skriftspråksundervisning under det första skolåret – Gunilla Sandberg
5. Att göra läsningen angelägen – Didaktiska nycklar till läsintresse – Maria Ekenhill & Claes Nilholm
6. Working effectively with struggling student writers: some guidelines for primary teachers – Murray Gadd & Diana Berthén
7. Assisterande teknik i den tidiga läs- och skrivundervisningen – Idor Svensson
8. Multimodalt textskapande som verktyg för att utveckla elevers skrivande – Kristina Danielsson & Ebba Elvander
9. Dyslexi och den tidiga språk-, läs- och skrivundervisningen – Linda Fälth
10. Språkstörning, dyslexi och den tidiga läsundervisningen – Anna Eva Hallin
11. Lässvårigheter bland elever med neuropsykiatriska svårigheter – Jakob Johnels Åsberg
12. Att undervisa för ett expanderat läs- och skrivkunnande hos elever i grundsärskolan – Diana Berthén, Mimmi Waermø & Fia Andersson
13. Språklig sårbarhet och hållbarhet i undervisningen – Barbro Bruce
14. Elevers rätt att få det stöd de behöver för att lära sig läsa och skriva – Ulf Fredriksson
15. Speciallärares och specialpedagogers röster om mötet med elevers varierade språkliga behov – Diana von Börtzell-Szuch & Sari Vuorenpää
Begreppslista