VFU-handboken

Bryggan mellan undervisningens teori och praktik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Lärarutbildningen innehåller flera olika delar som tillsammans lägger grunden för den kommande professionsutövningen. Ofta upplever studenterna dock att det finns en klyfta mellan teori och praktik. Praktiken upplevs som skild från teori och de teoretiska inslagen ger inte alltid lärarstudenten tillräckligt stöd för hur man kan tänka om, och agera i, undervisningen. 

Den här boken tar upp områden som lärarstudenter ofta upplever som problematiska i sin VFU. Författarna utgår från autentiska undervisningssituationer och använder forskning om undervisning för att belysa hur man kan tänka om och agera i de situationer som beskrivs. Hur kan man inleda en lektion för att utveckla elevernas engagemang och intresse? Varför är det viktigt med kommunikation, och hur får man till en bra dialog i klassrummet? Hur gör man för att känna sig trygg och kunna etablera det ledarskap som läraruppdraget kräver? Och hur kan teoretiska perspektiv bidra till planering av lektioner?

Tanken med boken är att den ska utgöra en brygga mellan teori och praktik och vara ett komplement till VFU-handledares kvalificerade handledning och den teoretiska fördjupning och utveckling som sker i högskoleförlagda kurser. 

Författarna är Bengt-Olov Molander, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik, och Karim Hamza, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

  • Artikelnr : 51105529
  • Sidor : 176
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

"Boken är mycket relevant också i utvecklandet av kurser för VFU-handledare och besökande lärare. Det allra bästa är den lyckade sammankopplingen av teori och praktik och beskrivningen av de praktiska exempel som sätts i en teoretisk ram. Därigenom motiveras varför lärarutbildningen, och även VFU-kurserna behöver vara både praktiska och teoretiska."
Ämneslärare, VFU-handledare och lärarutbildare

---

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2021.
Lektör Marie Leijon

Många lärarstudenter upplever en klyfta mellan den teoretiska undervisningen på lärarutbildningen och den praktik de möter under sin verksamhetsförlagda utbildning. Författarna […]  har ambitionen att skapa en brygga mellan teori och praktik. Det gör de genom att utgå från exempel som de menar att studenter kan uppfatta som problematiska. Varje kapitel inleds med ett fall, som författarna diskuterar och avslutar med att erbjuda konkreta råd och tips om fortsatt läsning. […] Avsnitten är väl grundade i forskning. VFU-handboken kan verkligen skapa en brygga mellan undervisningen på campus och studenternas praktik och utgör ett viktigt bidrag. Målgrupp är lärarstudenter, utbildare och handledare på olika skolnivåer.