Ämnesdidaktiska val i naturvetenskap

För agens i vardag och samhälle

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Barn och unga behöver få möjlighet att vara delaktiga, ta initiativ och påverka i frågor som är viktiga för dem. Detta kan de naturvetenskapliga ämnena i skolan bidra till. Utgångspunkten för den här boken är en undervisning som bidrar till elevernas handlingsberedskap – agens – det vill säga till deras möjligheter att förstå, ta ställning och agera i sin vardag och i viktiga samhällsfrågor. För att nå dit krävs en förändring av den undervisning som traditionellt bedrivits i de naturvetenskapliga ämnena – både vad gäller ämnesinnehåll och undervisningsformer. 

I boken Ämnesdidaktiska val i naturvetenskap – för agens i vardag och samhälle ges en teoretisk bakgrund om naturvetenskapernas didaktik samt ett antal konkreta exempel hämtade från olika naturvetenskapliga ämnen och olika delar av skolsystemet. Bland annat diskuteras hur eleverna kan få en förståelse för hur naturvetenskaplig kunskap kommer till och vilken roll naturvetenskapen har i samhället.

Förhoppningen är att du som läsare ska få redskap att reflektera och göra didaktiska val med sikte på en undervisning i naturvetenskap som engagerar eleverna och bidrar till agens i vardag och samhälle.

Boken riktar sig till dig som är lärarstuderande eller verksam lärare och som ska undervisa eller undervisar i naturvetenskapliga ämnen på lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet samt naturkunskap i gymnasieskolan. 

Bokens författare är Lena Hansson, Lotta Leden och Anders Jönsson. Samtliga undervisar och forskar om naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad.
Lena Hansson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. 
Anders Jönsson är professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad.
Lotta Leden är universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. 

  • Artikelnr : 51106847
  • Sidor : 168
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2022