Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Yrkesämnena och yrkesläraren befinner sig i skärningspunkten mellan utbildning och yrkesliv. Inom yrkesprogram finns en stark tradition av att innehållet är tydligt kopplat till arbetsplatspraktiker och undervisningen sker genom specifika moment och arbetsuppgifter. Som en följd av detta har demokrati- och medborgarfostran ofta hamnat i skymundan, trots att det står i läroplanen att förberedelse för demokratiskt deltagande ska genomsyra all undervisning.
 
Därför behöver yrkesprogrammen förstärkas på områden där eleverna ges redskap att påverka och utöva inflytande. I den här boken synliggörs hur undervisning i yrkesämnen är och kan vara en väsentlig del av skolans demokratiska uppdrag.

Författarna fördjupar resonemang om läroplaner och undervisningspraktik i förhållande till medborgarfrågor relaterade till klass, kön och etnicitet. Utifrån verkliga exempel diskuteras bland annat vilka kunskaper yrkesämnesundervisningen ger i att problematisera rådande förhållanden på arbetsplatsen och det vidare yrkeslivet. Vilka möjligheter ges för elever att delta i samtal om hur arbetet ska organiseras och vad som skapar yrkets förutsättningar, till exempel i arbetslag, i fackförbund och inom politiken?

Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag bygger på resultat från forskningsprojektet Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik.

Bokens författare Per-Åke Rosvall och Maria Rönnlund är docenter i pedagogiskt arbete, Kristina Ledman är lektor i pedagogik vid Umeå universitet och Mattias Nylund är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. 

  • Artikelnr : 51105123
  • Sidor : 160
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 2, 2021.
Lektör Katharina Jacobsson

En angelägen antologi om yrkesämnen och det demokratiska uppdrag som gymnasieskolorna har. I boken presenteras ett projekt där författarna, docenter i pedagogik och pedagogiskt arbete samt lektor i pedagogik, har observerat och följt sex klasser under deras gymnasieutbildning. […] Några mycket intressanta avsnitt är de som diskuterar själva undervisningen och hur den kan påverka elevers yrkesidentitet och socialisation och medvetandegöra lärare om underliggande fostrande eller socialiserande budskap. I ett avslutande kapitel knyts bokens olika delar ihop och en fördjupande diskussion om demokratifostran förs. En sådan behöver medvetandegöras, praktiseras och levas i det dagliga skolarbetet där elever ska ges möjligheter och utmanas i att delta i demokratiarbetet. Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag är en viktig, mycket bra forskningsbaserad bok med ett budskap som är tydligt och behövligt.