Pedagogiskt ledarskap för rektor och skolledare

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Hur kan det pedagogiska ledarskapet förstås och utövas? Hur kan rektor och skolledare navigera mellan de olika och ibland motstridiga krav och förväntningar som ställs på en pedagogisk ledare? Och vilket pedagogiskt ledarskap är ”det rätta”? 

Pedagogiskt ledarskap för rektor och skolledare är tänkt som ett stöd för att rektorer och skolledare, utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, ska kunna omsätta läroplanens tanke om det pedagogiska ledarskapet till praktiska ledarskapshandlingar, och på så sätt bidra till professionell yrkesutveckling. 

I boken behandlas det pedagogiska ledarskapet i ett historiskt, samhälleligt och teoretiskt, men också kritiskt, perspektiv. Syftet är att bidra till en fördjupad och mer utvecklad kunskap om det pedagogiska ledarskapet. Boken innehåller också mer praktiska inslag som olika modeller, metoder och verktyg för det pedagogiska ledarskapet. 

Boken riktar sig framför allt till rektorer och skolledare, men också andra som har ett intresse för skolledning och pedagogiskt ledarskap. 

Katarina Ståhlkrantz är fil. dr och lektor i pedagogik vid institutionen för didaktik och lärares praktik, vid Linnéuniversitetet.

  • Artikelnr: 51103648
  • Sidor: 216
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2021
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 9, 2021.
Lektör Elisabeth Sörhuus

[…] intressant sammanställning av vad som är skrivet om rektors pedagogiska ledarskap. Såväl äldre som ny forskning och teori refereras utförligt. Särskilt intressant är det avslutande kapitlet om framtidens ledarskap som t.ex. tar upp begrepp från den så kallade Tillitsdelegationen (2016) som tillitsbaserad styrning och ledning som en motpol till NPM (New Public Management) och även tankar om kreativt, innovativt och demokratiskt ledarskap. Mängden fakta gör att boken förslagsvis bör konsumeras i små portioner, helst i sammanhang där innehållet kan diskuteras. Det finns också förslag till reflektionsfrågor efter varje avsnitt.

...

Intervju med Katarina Ståhlkrantz gjord av Torbjörn Tenfält i Skolporten nr 4/2021

– Rektorer har för lite tid och för dåliga förutsättningar för gemensamt erfarenhetsutbyte och professionsutveckling. Jag hoppas att boken kan bidra där.