Perspektiv på handledning för ledare i förskola och skola

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Skolledare och lärare möter dagligen olika typer av förväntningar, problem och dilemman. Ofta ska beslut fattas snabbt och det krävs ett tryggt ledarskap både i klassrummet och i skolans övriga organisation. Handledning är ett viktigt inslag för att stärka yrkeskunnandet, och utveckla ledarskapet i förskola och skola. 

I den här boken presenteras flera olika exempel på vad handledning innebär. Läsaren får exempel på hur professionshandledning kan bedrivas i praktiken, vilka vetenskapliga grunder professionshandledning vilar på, och hur professionshandledning kan förstås ur olika teoretiska perspektiv. 

Lärande genom reflektion är ett centralt tema som binder samman bokens kapitel. Syftet med handledningen är att fördjupa och konkretisera lärandet bland annat genom att deltagarna ges möjlighet att reflektera över – och i sin verksamhet pröva – ledarhandlingar och få återkoppling på dessa. I boken ges olika exempel på modeller för handledningssamtal grundade i forskning. Det viktigaste är att använda en modell som passar syftet med den handledning som ska genomföras.

Bokens författare har alla erfarenhet som handledare inom förskola och skola, både i Sverige och internationellt. De flesta exempel i boken är hämtade från handledning med rektorer och biträdande rektorer i förskola och skola, men boken kan också användas av lärare, personal inom elevhälsan, eller personal som arbetar med ledningsfrågor på huvudmannanivå. 

Ulf Leo (red.) är docent i rättssociologi med inriktning mot utbildningsledarskap, och arbetar som lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 

Eva Amundsdotter (red.) arbetar som lektor i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap, vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Marit Aas är professor i utbildningsledning vid fakulteten för lärarutbildning och internationella studier (LUI) vid OsloMet – Storbyuniversitetet i Oslo. 

Kerstin Bladini är fil dr i pedagogik och lektor i specialpedagogik vid Institutionen för pedagogiska studier vid Karlstads universitet. 

Ulf Buskqvist är fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap och lektor i pedagogiskt arbete. Buskqvist är utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. 

Karin Careborg har arbetat som utbildningsledare och handledare inom rektorsutbildning under tjugo år, främst vid Göteborgs universitet men även några år vid Karlstads universitet. 

Elisabet Edqvist är universitetsadjunkt vid Uppsala universitet. Hon är idag delansvarig för genomförande av den professionsutvecklande handledningen i rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.

Anna Hulterström är adjunkt i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. 

Marcia Håkansson Lindqvist arbetar som lektor i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet. 

Jan Robertson är filosofie doktor, och internationell ledarskapskonsult som arbetar i skärningspunkten mellan teori och praktik inom ledarskapsutveckling. 

Susanne Sahlin arbetar som universitetslektor i pedagogik vid institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet. 

Maria Styf arbetar som lektor i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet. 

Lena Wiman är universitetsadjunkt vid Uppsala universitets rektorsutbildning.   • Artikelnr: 51102573
  • Sidor: 184
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2020.
Lektör Ulf Mårtensson

I antologin förklaras innebörden av handledning av professionen inom förskolans och skolans organisation, hur den bedrivs i praktiken och med olika modeller som utgångspunkt. Den har en teoretisk bas men använder sig av konkreta beskrivningar och praktiska erfarenheter. Den egna praktiken är utgångspunkten och det beskrivs hur deltagarna ges möjlighet till problematisering och reflektion samt att pröva sina handlingar. Boken ger ett bra stöd i att utveckla och stärka ledarskapet inom flera områden i skolorganisationen; detta genom att utveckla den enskildes kompetenser och att utgå från dennes vardag. Perspektiv på handledning för ledare i förskola och skola har ett stort värde för såväl den enskilde skolledaren som för den organisation hen är verksam i.