Rektors förmågor i centrum

Att omsätta kunskap till handling

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den kompetens som rektorer behöver för att utföra sitt uppdrag är mångfacetterad och under ständig förändring. Att skapa större kunskap och insikter om förmågors betydelse kan synliggöra och utveckla den egna, andras och organisationens kapacitet. Rektorer förväntas ha kunskaper som rör innehåll, administration, processarbete, ledning och styrning och samtidigt kunna hantera mellanmänskliga relationer.

Förskolan och skolan berörs av samhälleliga förändringar och förändringar i styrdokument som innebär att rektorer ska omsätta globala, nationella och lokala idéer och initiativ till handlingar med intentionen att underlätta och förbättra elevernas undervisning och lärande. Allt detta innebär i sin tur att rektorer behöver många olika förmågor för att hantera professionella utmaningar.

Den här antologin bidrar med kunskap om de förmågor rektorer behöver för att omsätta kunskap och ideal till handlingar som kan hantera och lösa problem samt utveckla skolan i relation till målen. Vissa kapitel fokuserar på en enskild förmåga medan andra fokuserar på hur olika förmågor kan kombineras. I boken diskuteras även parallella eller kritiska förståelser av olika förmågor. Gemensamt för alla kapitel är att de visar hur rektors förmåga påverkar och påverkas av den lokala och nationella kontexten och samspel med organisation, medarbetare samt den egna förståelsen.

Magnus Larsson (red.) är fil. dr i sociologi och lektor, Anna Rantala (red.) är fil. dr. i pedagogiskt arbete och lektor och Helene Ärlestig (red.) är fil.dr i pedagogik och professor i utbildningsledarskap. Samtliga är verksamma vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

Björn Ahlström är fil dr i sociologi, lektor och utbildningschef vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.
Malin Benerdal är fil. dr i statsvetenskap och lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Anne Berit Emstad är professor i pedagogiskt ledarskap, och innovationschef vid Institutionen för lärarutbildning Centrum för skolledarutveckling, Norges norska teknisk-naturvetenskapliga universitet. 
Angelica Faktus är adjunkt vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Ulrika Holm är adjunkt vid centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet. 
Pär Poromaa Isling är doktor i pedagogik och lektor vid Centrum för rektorsutveckling, Umeå universitet. 
Ida Johansson är doktorand vid sociologiska institutionen och Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Inger Brännström Johansson har magisterexamen i utbildningsledarskap och är rektor i Skellefteå kommun. 
Olof Johansson är seniorprofessor i statsvetenskap vid Centrum för rektorsutveckling, Umeå universitet.
Helene Lindberg Järlesjö är adjungerad universitetsadjunkt vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå Universitet.
Eva Leffler är fil. dr samt docent i pedagogik och senior lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Ulf Leo är fil. dr och docent i rättssociologi och lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Sara Lyrenäs är jurist och adjunkt och doktorand vid juridiska institutionen, Umeå universitet. 
Susanne Nilsson är adjunkt vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Carina Adolfsson Nordström är adjunkt vid centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Lars Norqvist är fil. dr i pedagogiskt arbete, lektor vid Centrum för skolledarutveckling , Umeå universitet. 
Tobias Richard är doktorand vid Centrum för skolledarutveckling och Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 
Katarina Roos är fil. dr i statsvetenskap och lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Lina Sidenhag är jurist och adjunkt vid juridiska institutionen, Umeå universitet. 
Elin Stark är fil. dr i statsvetenskap och lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Gudrun Svedberg är fil. dr i pedagogiskt arbete och lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Eva Sundström är fil. dr i sociologi och verksam inom Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Maria Wester är fil. dr i pedagogiskt arbete och lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 
Malin Österlind är fil. dr i pedagogik och lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

 

  • Artikelnr : 51110479
  • Sidor : 312
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

Ur BTJ-häftet nr 10, 2024. Lektör: Katharina Jacobsson

Rektors förmågor i centrum. Att omsätta kunskap till handling är en mästerlig antologi där Helene Ärlestig, Magnus Larsson och Anna Rantala är redaktörer. […] Rektors komplexa uppdrag i samhället problematiseras och diskuteras och ställs i relation till yrkets utmaningar och dilemman som kan uppstå. Merparten av författarna forskar och undervisar i områden som berör utveckling för skolledare och har fokuserat på olika former av förmågor som rektorer skulle kunna utveckla för att stärka sin ledarroll. Avsnitten berör t.ex. rektors förmåga att skapa en lärande kultur, delat ledarskap och rektorers analysförmåga. Ett intressant avsnitt är det som berör samverkansarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid under beteckningen SSPF och hur dilemman och möjligheter kan te sig i ett sådant samarbete. Avsnitten håller hög kvalitet och är intressanta att ta del av. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor och referenser gör att den intresserade kan söka mer fördjupning. Ett mycket gott komplement till annan ledarskapslitteratur som sätter fingret på hur rektorer kan omsätta sitt samhällsuppdrag.
Helhetsbetyg: 5 av 5