De sociala rättigheternas politik

Förhandlingar och spänningsfält

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Det sociala arbetets praktik handlar om att ge hjälp och stöd och förhindra exkludering och främja delaktighet. Socialt arbete handlar till stor del om att tillämpa befintliga lagar utifrån det tolkningsutrymme som finns. I varje enskilt fall vägs en rad individuella omständigheter samman med tolkningar av denna lagstiftning. Det är bl.a. inom ramen för detta handlingsutrymme som de sociala rättigheterna görs tillgängliga och blir till. Därför har kopplingen mellan rättigheter och socialt arbete stor betydelse för det sociala arbetet, både som praktik och som forskningsfält.

I den här antologin riktar författarna uppmärksamhet mot sociala rättigheter utifrån olika teoretiska infallsvinklar, metoder och empiriska fokuspunkter. Med stöd i exempel från en svensk kontext behandlar författarna tolkning och tillämpning av sociala rättigheter. Hur får de olika innebörder beroende på vilket system som ska säkerställa dem? Hur återskapas de och ges delvis nytt innehåll när en domstol uttolkar ett begrepp? Bokens avslutande kapitel handlar om förhandlingar om olika sociala rättigheter, t.ex. rätten till meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning, ansvar och rätten till vård och omsorg när det gäller anhörigvård samt rätten till språkutbildning för nyanlända. 

Magnus Dahlstedt (red.) är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Hans forskning rör frågor om välfärd och medborgarskapande, med särskilt fokus på unga, inkludering och exkludering i migrationens tid. 

Anna Lundberg (red.) är professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet och professor i rättssociologi vid Lunds universitet. Hennes forskning rör rätten och välfärden i migrationens tidsålder med särskilt fokus på rättigheter.  

Dimitris Michailakis (red.) är professor emeritus i socialt arbete vid Linköpings universitet. Hans forskning är inriktad mot exkluderingsmekanismer i det moderna samhället och politisk styrning.

Kristin Alfredsson Ågren är universitetslektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet. 
David Ekholm är docent och universitetslektor i socialt arbete vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. 
Erik Eriksson är doktor i socialt arbete och verksam vid Socialhögskolan på Lunds universitet. 
Marie Gustavsson är universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 
Jenny My Johansson är doktorand i socialt arbete och adjunkt i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. 
Pia Kjellbom är doktor i socialt arbete och verksam som lektor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. 
Anna Olaison är biträdande professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 
Sofia Nordmark är universitetslektor i sociologi vid socialt arbete, Linköpings universitet. 
Maria Persdotter är fil dr. i urbana studier och postdoktor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. 
Annika Taghizadeh Larsson är biträdande professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 
Viktor Vesterberg är universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet. 
Veronika Wallroth är lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 
Ulrika Wernesjö är universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 
Axel Ågren är lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 
Johannes H. Österholm är universitetslektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet. 

  • Artikelnr : 51109855
  • Sidor : 224
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Ur BTJ-häfte nr 18, 2023. Lektör: Maria Fridstjerna.

Sociala rättigheter är en central del av det sociala arbetet. Antologin De sociala rättigheternas politik är en genomgripande studie av socialt arbete ur olika perspektiv. Redaktörer är Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt samt Dimitris Michailakis, professor emeritus i socialt arbete. […] Tillsammans med 15 andra forskare […] beskrivs utomordentligt väl olika aspekter av det sociala arbetet, såväl rätt till arbete för utsatta EU-medborgare i Sverige, individers rätt till välfärdsinsatser som anhörigomsorg i vårt land i dag. De 12 kapitlen spänner över ett brett forskningsfält och avslutas med tips på fortsatt läsning samt referenser. Antologin är mycket överskådlig och ger en utmärkt bild av komplexiteten i det moderna sociala arbetet. Åtskilliga exempel och figurer förstärker textens budskap. Studenter och yrkesverksamma i socialt arbete kommer att ha ett viktigt stöd av boken. Dess teoretiska inriktning med praktiska exempel gör den tillämpbar för en bred målgrupp. Mänskliga rättigheter, välfärd och rättvisa är några centrala begrepp. De myckna referenserna ger läsarna möjlighet till ytterligare fördjupning. Helhetsbetyg: 5 av 5