Skolsocialt arbete, 2:a uppl

Skolan som plats för och del i det sociala arbetet

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den svenska skolan har ett uttalat ansvar för att säkerställa alla barns rätt till en likvärdig utbildning oavsett bakgrund. Detta sker genom det pedagogiska uppdraget, som fokuserar de ungas lärande, och genom det sociala uppdraget, som handlar om att förmedla demokratiska värden och att ge eleverna det psykosociala stöd de behöver för att klara av sin utbildning. Det skolsociala arbetet har en central roll när det gäller att navigera mellan och integrera dessa olika uppdrag i skolans vardag.

Det här är en grundläggande bok om det sociala arbetet i och i relation till skolan. Boken analyserar det skolsociala arbetet ur flera perspektiv. Den handlar om skolan och elevhälsan som organisatorisk och institutionell kontext för det sociala arbetet, om skolsociala problemområden samt om metoder och perspektiv i skolsocialt arbete. Skolkuratorns arbete står i fokus men boken har även relevans för andra yrkesgrupper i skolan och inom socialtjänsten. I denna andra upplaga har innehållet i antologin uppdaterats utifrån det aktuella kunskapsläget samt utifrån förändringar i lagstiftning och riktlinjer både relaterat till skola och socialtjänst.


Åsa Backlund (red.) är socionom och filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 
Sara Högdin (red.) är socionom och docent i socialt arbete och verksam vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad. 
Ylva Spånberger Weitz (red.) är socionom och filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. 
Anette Bolin är socionom och professor i socialt arbete och verksam vid Högskolan Väst. 
Yvonne D-Wester är auktoriserad socionom och verksam som ordförande i Nämnden för socionomauktorisation.
Gudrun Elvhage är socionom och filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 
Hilma Forsman är socionom och filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 
Malin Gren Landell är disputerad psykolog och psykoterapeut och verksam som egenföretagare. 
Joakim Isaksson är docent i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 
Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Han arbetar med psykoterapi, handledning och utbildning i egen regi samt som skolkurator.
Hélène Lagerlöf är filosofie doktor i socialt arbete och verksam som lektor vid Institutionen för socialvetenskap på Marie Cederschiölds högskola. 
Inger Linblad är filosofie doktor i socialt arbete och verksam vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. 
Terje Ogden är filosofie doktor i psykologi, verksam som seniorforskare vid Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge (NUBU) och har tidigare varit forskningsdirektör. 
Susanne Severinsson är docent i pedagogiskt arbete och verksam som universitetslektor i pedagogik på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet
Emma Sorbring är professor i barn- och ungdomsvetenskap och verksam vid Högskolan Väst där hon är verksamhetsledare för den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön. 
Ellionor Triay Strömvall är jurist och statsvetare, med fokus på social hållbarhet och barns mänskliga rättigheter. Hon är verksam som affärsområdesansvarig för hållbarhetsrådgivningen på Amesto.
Bo Vinnerljung är professor emeritus vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet samt seniorforskare vid Enheten för klinisk epidemiologi/Institutionen för medicin, Karolinska Institutet. 
Vera Yllner är jurist och doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. 
Mattias Ymefors är socialpsykolog, verksam som enhetschef för stödenheten i Grästorps kommun och arbetade tidigare som samordnare för Team Agera. 
Carolina Överlien är professor i socialt arbete och verksam som universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, och forskare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo. 

  • Artikelnr : 51110516
  • Sidor : 272
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

Ur i BTJ-häftet nr 8, 2024. Lektör: Therese Nordholm

Redaktörer och övriga författare för denna antologi är välrenommerade forskare och yrkesmän inom socialt arbete, pedagogik, juridik eller barn- och ungdomsvetenskap. Tillsammans har de skrivit om skolkuratorns yrkesroll och det sociala arbetet som sker inom skolan. Boken inleds med en historisk och juridisk överblick samt innebörden av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den andra delen tar upp skolans breda uppdrag inom områden som problematisk skolfrånvaro, mobbning, hedersrelaterad utsatthet och anmälningsplikt. Den avslutande delen handlar om skolkuratorns arbetssätt och metoder såsom samtal, skolsociala utredningar, arbete med lärandemiljöer, skolstödjande insatser och teambaserat skolsocialt arbete. Detta är bokens andra upplaga. Samtliga kapitel är uppdaterade och innehåller ny lagstiftning, nya riktlinjer och aktuell forskning i de olika områden som presenteras. Exempelvis är hedersrelaterat våld och förtryck ett område där skolan fått nya mål och utökat ansvar. Även problematisk skolfrånvaro är ett område där mycket ny litteratur och nya riktlinjer kommit senaste åren. Detta innebär att den tidigare boken bör bytas ut […]. Skolsocialt arbete är en mycket bra och välskriven bok som vänder sig till studerande inom socialt arbete och skolkuratorer i grund- och gymnasieskolan. Bra register och litteraturhänvisningar.