Mitt i språket A, lärarhandledning
Prova

Mitt i språket A, lärarhandledning

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Mitt i språket är ett basläromedel i svenska som andraspråk 1–3. Här betonas gemensamma läsupplevelser, strukturerade samtal, repetitioner över tid och att alla språk är språk för lärande. Elevernas flerspråkighet och erfarenheter lyfts som resurser för att arbeta med språket. Nyskrivna sånger som är kopplade till innehållet, blir ytterligare ett roligt sätt att utveckla språket med hjälp av musikens puls och rytm!

Mitt i språket består av läsebok, arbetsbok och ett lärarpaket som innehåller lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital elevträning som tillsammans ger stöd och inspiration för att arbeta med språkutvecklingen.

Mitt i språket A, lärarhandledning är ett lärarstöd som är inspirerat av vad aktuell forskning säger om andraspråksundervisning och framtaget utifrån författarens mångåriga erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever. Lärarhandledningen har ett tydligt kommunikations -och flerspråkighetsperspektiv och uppmuntrar dig som lärare att låta eleverna använda alla sina språkliga resurser för att samtala och ta sig an texter och uppgifter.

I lärarhandledningen finns nio högläsningstexter som var och en är kopplad till varsin del. Till varje text finns det sekvens bilder. Texterna kan läsas som en inledning på en ny del eller helt fristående som underlag för att träna aktivt lyssnande och på att återberätta.

Lärarhandledningen ger dig tips på samtalsfrågor, viktiga ord, begrepp och uttryck att uppmärksamma i texterna, hur du kan arbeta med texterna före, under och efter läsningen, aktiviteter kopplade till olika kapitel samt hur du som lärare kan förbereda eleverna att arbeta med uppgifterna i arbetsboken. I lärarhandledningen finns också kopieringsunderlag som stöttar kommunikation, förförståelse, ordförråd, bokstavsarbete, kategorisering, språkliga strukturer och återberättande.

 Mitt i språket:
• har ett innehåll som eleverna känner igen sig i
• bygger på gemensamma läsupplevelser och strukturerade samtal
• uppmuntrar eleverna att använda alla sina språkliga resurser
• lyfter sång och musik som viktiga delar i barns språkutveckling
• öppnar upp för att arbeta ämnesövergripande


Anna Jeppsson är författare till Mitt i språket A, lärarhandledning. Anna är grundskollärare i Malmö med många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever på lågstadiet. Anna har också erfarenhet av att arbeta som förstelärare på skolor i Malmö och som språkutvecklare på förvaltningsnivå.

  • Artikelnr: 51101156
  • Sidor: 164
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2020
Mitt i språket – svenska som andraspråk för 1-3

Mitt i språket

Ny serie i svenska för det flerspråkiga klassrummet på lågstadiet. De elevnära texterna tar upp vardagliga ämnen som eleverna känner igen sig i. Gemensamma läsupplevelser, bilder och sånger öppnar dörrar till språket!

Mer om serien