Mitt i språket A, Lärarpaket inkl elevträning

Paket
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I Mitt i språket A, lärarpaket ingår:
• Lärarhandledning, 1 st
• Digitalt lärarstöd, licens 12 mån, 3 st
• Digital träning, elevlicens 12 mån, 35 st
• Digital lärarlicens 12 mån, 3 st
 
Mitt i språket A, lärarhandledning är ett lärarstöd som är inspirerat av vad aktuell forskning säger om andraspråksundervisning och framtaget utifrån författarens mångåriga erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever. Lärarhandledningen har ett tydligt kommunikations -och flerspråkighetsperspektiv och uppmuntrar dig som lärare att låta eleverna använda alla sina språkliga resurser för att samtala och ta sig an texter och uppgifter. I lärarhandledningen finns högläsningstexter med sekvensbilder, tips på samtalsfrågor, viktiga ord, begrepp och uttryck att uppmärksamma i texterna, och stöd för du kan arbeta med texterna före, under och efter läsningen. Här finns också kopieringsunderlag som stöttar kommunikation, förförståelse, ordförråd, bokstavsarbete och språkliga strukturer.

Mitt i språket A, digitalt lärarstöd innehåller det du behöver för att kunna ha gemensamma genomgångar av läsebokens kapitel och arbetsbokens uppgifter, projicera bilder, föra text- och bildsamtal, lyssna på de inspelade sångerna och låta eleverna ta del av texterna inlästa på både svenska och arabiska. I lärarstödet finns alla nio sångerna inspelade i två versioner, en med både sång och musik och en instrumental. Här finns också alla kapitel i läseboken inlästa på både svenska och arabiska.

Mitt i språket A, digital elevträning bygger på läsebokens och arbetsbokens nio delar och är ett komplement till böckerna. Här finns självrättande digitala uppgifter som ger dina elever möjlighet att på ett konkret och roligt sätt färdighetsträna på sambandet mellan ljud och bokstav, ords böjningsformer, meningsbyggnad, skiljetecken, uttal, betoning, fraser, begrepp, uttryck och ordförråd. Uppgifterna utgår från de språkliga moment som finns med i läsebokens texter och som eleverna har arbetat med i arbetsboken och genom lärarhandledningens kopieringsunderlag. Som lärare kan du lätt se vilka uppgifter dina elever har gjort och hur det har gått.
Här finns också texterna från läseboken inlästa på både svenska och arabiska. Genom att lyssna på texterna får dina elever de bästa förutsättningarna för individuell språk-, ord- och lästräning. Alla sånger från läseboken hittar du också här, inspelade i två versioner, med sång och instrumentalt.


Mitt i språket:
• har ett innehåll som eleverna känner igen sig i
• bygger på gemensamma läsupplevelser och goda samtal
• uppmuntrar eleverna att använda alla sina språkliga resurser
• lyfter sång och musik som viktiga delar i barns språkutveckling
• öppnar upp för att arbeta ämnesövergripande 

  • Artikelnr: 51103938
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2020
Om serien
Mitt i språket – svenska som andraspråk för 1-3

Mitt i språket

Mitt i språket är ett läromedel i svenska som andraspråk för lågstadiet. De elevnära texterna tar upp vardagliga ämnen som eleverna känner igen sig i. Gemensamma läsupplevelser, bilder och sånger öppnar dörrar till språket!

Gemensamma läsupplevelser
Uppmuntrar till att använda alla språkliga resurser
Sång och musik utvecklar språket

Hur kan du arbeta med Mitt i språket i undervisningen?

Hur kan du arbeta med språkutveckling med hjälp av Mitt i språket, före under och efter läsningen? Träffa författare Anna Jeppson och lärare som berättar om hur de arbetar med materialet i klassrummet.

Titta på inspelad webbträff 30 min

Läseböcker

Mitt i språket läseböcker skildrar fyra barns vardag i en mångfaldig kontext. Innehållet är elevnära och handlar om exempelvis familj, vänner, känslor, miljö och demokrati. Texterna stöttas av varma och detaljrika bilder som stödjer förförståelse och ordförråd.

 

Uppslag ur Mitt i Språket Läsebok B - musikuppslag
Uppslag ur Mitt i språket Läsebok A

Sång och musik kopplat till innehållet

Varje del innehåller också en sångtext med inspelad musik och text, kopplad till innehållet.
 

Lyssna på en sång från Läsebok ALyssna på en sång från Läsebok B

I Mitt i språket får vi följa barnen ​​​​​​​Ina, Abdi, Rana och Noa


I Mitt i språket får vi följa barnen Abdi, Ina, Noa och Rana. 

Arbetsböcker

I Mitt i språket arbetsböcker finns repetitiva och roliga uppgifter som är direkt kopplade till texterna i läseboken. Dina elever tränar sig på att befästa bokstäver, ord, begrepp, uttryck, och språkliga strukturer. Här finns också läs- och skrivrelaterade uppgifter med fokus på läsförståelse och att förstå instruktioner. 

 

 

Uppslag ur Mitt i språket Arbetsbok A

Digital elevträning

Den digitala träningen för elever bygger på läsebok och arbetsbok. Här finns självrättande uppgifter där eleverna utvecklar ordförrådet, och tränar på sambandet mellan ljud och bokstav och språkliga strukturer. Alla texter finns inlästa på svenska och arabiska så att eleverna kan lyssna på dem i skolan och hemma. Här finns också alla sånger att lyssna på, både med sång och instrumentalt.

Lärarhandledning

Mitt i språket lärarhandledning har ett tydligt flerspråkighetsperspektiv och uppmuntrar dig att låta eleverna använda alla sina språkliga resurser!  

Här finns högläsningstexter med sekvensbilder, samtalsfrågor, tips på hur du kan arbeta med texterna och kopieringsunderlag.
 

Lärarhandledning till Mitt i språket
Digitalt lärarstöd till Mitt i språket

Digitalt lärarstöd

I Mitt i språket digitalt lärarstöd finns det du behöver för att kunna ha gemensamma genomgångar, projicera bilder och ha text- och bildsamtal. Här finns också alla sånger i två versioner, en med både sång och musik och en instrumental. Läsebokens texter finns inlästa på svenska och arabiska. 

När jag läser Mitt i språket blir jag lika glad och inspirerad som när jag en gång öppnade min egen första läsebok! Arbetsboken har många kreativa, omväxlande och inspirerande uppgifter som fördjupar läsebokens texter. I lärarhandledningen finns ett tydligt flerspråkighetsperspektiv. 

Gudrun Svensson, docent, skol- och flerspråkighetsforskare samt lektor i svenska som andraspråk

​​​​​​​Anna Jeppsson


Anna Jeppsson

Anna Jeppsson är författare till Mitt i språket A och B, arbetsbok och lärarhandledning. Anna är grundskollärare i Malmö med många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever på lågstadiet.

​​​​​​​Lena Steen


Lena Steen

Lena Steen är författare till Mitt i språket B, arbetsbok och lärarhandledning. Lena är 1–7 lärare i Malmö med många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga elever på både låg-och mellanstadiet.

Bim Wikström

 

Bim Wikström

Bim Wikström är författare till Mitt i språket A och B, läseböcker. Bim kombinerar sin undervisning som speciallärare på Lärvux i Lund med arbetet som författare, dramatiker och korsordskonstruktör.

Följ Facebookgruppen F-3

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.