Digitala läromedel ger större möjligheter för flerspråkigt klassrum

Det har visat sig att elever med ett annat modersmål än svenska har bättre chans att lyckas i skolan om de får använda både modersmål och svenska i klassrummet. Med digitala läromedel får eleverna helt nya möjligheter att arbeta flexibelt. Här får du tips på olika arbetssätt för ditt flerspråkiga klassrum. 

I ett flerspråkigt klassrum är det en stor tillgång att ha flexibla resurser för lärande. Enligt Skolverket är det en stor framgångsfaktor för effektiv studiehandledning att eleven kan stöttas växelvis på svenska och modersmål. På så sätt utvecklar eleven verktyg för sitt eget lärande. 

Gleerups digitala läromedel erbjuder flera olika möjligheter för eleven att arbeta flexibelt, oavsett språklig bakgrund. De digitala läromedlen ger också dig som lärare och studiehandledare stora möjligheter att individanpassa, jobba med förförståelse, stöd och språkutveckling.
Här får du tips på olika arbetssätt. 

1. Aktivera studiestöd på modersmål 
I flera av Gleerups digitala läromedel ingår studiestöd på modersmål. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet. Har du avtal med inläsningstjänst (ILT) finns tillgång till studiestöd att aktivera direkt i det digitala läromedlet. 
Läs mer och se detaljerad förteckning över i vilka ämnen och vilka språk studiestördet finns
Så aktiverar du studiestödet i Gleerups digitala läromedel.


2. Lägg till eget material – arbeta med förförståelse
På många skolor är den språkliga bakgrunden väldigt heterogen och det finns ofta behov av stöd i många olika språk. Här är funktionen att lägga till eget material i Gleerups digitala läromedlet en fantastisk resurs. 

Som lärare eller studiehandledare kan du lägga till vilket material som helst och individanpassa till enskilda elever. Eleven får då sitt studiestöd där det hör hemma, i direkt anslutning till läromedelstexten.

Ett tillägg kan vara en skriftlig instruktion direkt i läromedlet – gärna växelvis på både svenska och modersmålet. Det kan också vara ett infogat dokument eller bildstöd.

Genom att aktivt lägga till material kan du arbeta med den viktiga förförståelsen. Här kan du sammanfatta innehållet och fokusera på centrala ord och begrepp och på så sätt hjälpa eleven med förförståelsen inför varje nytt avsnitt. 

Så lägger du till och delar eget material i Gleerups digitala läromedel
 


3. Översätt hela läromedlet med Google Translate 
I webbläsaren Google Chrome är Google translate inbyggt. På så sätt kan du enkelt översätta hela eller utvalda delar av ditt digitala läromedel till ett annat språk. 

Nej, det blir inte perfekt – men det blir tillräcklig bra för att bli ett språkstöd i förståelsen. Jobba gärna med dubbla flikar, en med läromedlet på svenska, en med läromedlet på modersmålet.

Så översätter du Gleerups digitala läromedel med Google Translate
 


4. Studieteknik och begreppsträning
Funktionen Markera och kommentera i Gleerups digitala läromedel innehåller stora möjligheter till att jobba språkutvecklande, oavsett språk. Det ger eleverna möjlighet att arbeta effektivt i sin språkinlärning med centrala ord och begrepp. 

Elever kan även markera ord de inte förstår och översätta till sitt eget modersmål med hjälp av Lexin – en direkt översättning på olika språk. Begreppsträningen blir därmed enkel för flerspråkiga elever.

Så markerar och kommenterar du i Gleerups digitala läromedel


5. Anteckna på ditt eget språk
Genom att anpassa tangentbordet på din dator, chromebook eller iPad kan elever välja att skriva på sitt modersmål. Gleerups digitala läromedel låter dig anteckna på vilket språk du vill i både tilläggs-, markerings- och anteckningsfunktionen. 


Kort sagt – det digitala läromedlet erbjuder dig en dynamisk, flexibel och högst personlig lärmiljö. Maximera nyttan tillsammans med eleverna!

Prova själv!
Passa på att prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar och få större möjligheter för ditt flerspråkiga klassrum. 

03 Okt 2018