Socialt arbete i äldreomsorg ger en fasetterad bild av biståndshandläggaren

Biståndshandläggaren har en unik position i välfärdssystemet som den som beviljar eller avslår ansökan om äldreomsorg. En grindvakt, eller för den delen entrévärd, till äldreomsorgen. Den nya boken Socialt arbete i äldreomsorg – professionell handläggning i teori och praktik ger en sammanflätad berättelse om biståndshandläggaren i äldreomsorgen. Möt bokens redaktörer, Magdalena Elmersjö, Sara Hultqvist och Stina Johansson.

Hur kom det sig att ni startade detta bokprojekt tillsammans?
– Boken började med samtal över Zoom där vi diskuterade den okunskap som finns om biståndshandläggning både i allmänhet och bland politiker och yrkesverksamma inom andra välfärdsområden. Det här var under pandemin då äldreomsorgen – under en kort period – fick mycket uppmärksamhet och vi märkte att diskussioner om hur biståndsbedömning går till och vad socionomerna gör i äldreomsorgen trots det lyste med sin frånvaro. Vi pratade om vad man kan göra åt denna okunskap, och tänkte från början skriva en debattartikel. Sedan började vi intervjua handläggare vi hade kontakt med och till sist insåg vi att vi ville skriva tillsammans med praktiker.  Idén om en bok som vänder sig till en bred grupp av professionella växte fram. I ett senare skede tillfrågade vi även forskarkollegor om de ville medverka. 

På vilket sätt skiljer sig denna bok från andra inom området?  
– I den här boken medverkar praktiker som med egna ord berättar om arbetet. De visar också på de många beröringspunkterna mellan socialt arbete i äldreomsorg och socialt arbete inom andra fält.  

Vad kommer studenten/läsaren att ta med sig efter att ha läst boken? 
– Studenterna kommer att få berättelser direkt från det sociala arbetets praktik och gott om underlag för fortsatta reflektioner och diskussioner. De kommer också att ha med sig idéer om möjliga förändringar. 

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem med detta?  
– Många gånger tycker studenterna att det är svårt att skapa sig en bild av hur det sociala arbetet bedrivs inom ramen för ett myndighetsuppdrag. Boken ger många exempel på det och öppnar upp för det breda landskap av spännande arbetsuppgifter och samverkan som arbetet innebär.    

– Biståndshandläggning fyller en viktig funktion för att äldre personer med omsorgsbehov ska få den hjälp de har rätt till. Men det är till stora delar ett osynligt arbete. Biståndshandläggning är inte bara utredning och myndighetsarbete utan även klassiskt socialt arbete med fokus på stöd, hjälp och att skapa relationer, och det blir tydligt i denna bok.

Av vem och hur är boken tänkt att användas?  
– Den passar perfekt till kurser på socionomutbildningen, framför allt då på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt slingan Personlig och professionell utveckling (PPU) – eller i workshoppar med biståndshandläggare, verksamhetsansvariga och politiker. Vi tror också att boken passar bra i händerna på arbetsgrupper ute i äldreomsorgen. Det är inte alltid biståndshandläggarens arbete är känt ens bland äldreomsorgens övriga yrkeskategorier.

– Kapitlen kan läsas fristående och har diskussionsfrågor kopplade till sig. I det teamarbete som inte minst äldreomsorgen i allt högre grad måste förhålla sig till kan kollektivt läsande av ett eller flera kapitel fungera som verksamhetsutveckling i en lärande organisation. Politiker på olika nivåer, till exempel social- och omsorgsnämnder runtom i kommunerna, tror vi också kommer att kunna ha nytta av boken när de utför sina viktiga uppdrag i demokratins tjänst.

Bokens redaktörer

Magdalena Elmersjö (red.) är socionom, lektor och docent i socialt arbete på Södertörns högskola. Sara Hultqvist (red.) är socionom och lektor i socialt arbete på Linnéuniversitetet och på Socialhögskolan, Lunds universitet. Stina Johansson (red.) är professor emerita i socialt arbete vid Umeå universitet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Socialt arbete i äldreomsorg 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

28 Aug 2023