Undervisa i historia – didaktik och metodik för ämneslärare

Nu kommer en efterlängtad och sprakande nyhet inom historiedidaktik! En ny bok som ger både lärarstudenten och ämnesläraren en energi-, idé- och kunskapsinjektion till historieundervisningen. Författarna Anna-Lena Lilliestam och Fredrik Alvén har skrivit en bok som de själva önskat både i ämneslärarutbildningen, i VFU:n och som yrkesverksamma historielärare.

Boken Undervisa i historia – didaktik och metodik för ämneslärare kombinerar teori med praktik på ett särskilt lyckat vis och ger handfasta undervisningsförslag utifrån författarnas gedigna historiedidaktiska kunskaper. Hör dem berätta om idén till den färdiga boken.

Hur kom boken Undervisa i historia till och hur gick era tankar när ni skrev den?
– Vi brinner för historieundervisning! Historia är ett viktigt och spännande ämne och våra elever förtjänar den bästa tänkbara historieundervisningen. 

– När vi började skriva boken så ville vi hjälpa historielärare på högstadiet och gymnasiet att skapa en lärorik och intressant undervisning. Historiedidaktik ger bokens teoretiska grund och sedan ger vi konkreta och detaljerat beskrivna exempel på hur man kan skapa undervisning med olika historiska innehåll. Vår bok riktar sig både till ämneslärarutbildningens kurser och till yrkesverksamma lärares fortbildning.

Vad gör er bok unik och varför ska man välja den framför andra inom området?
– Det som utmärker denna bok är kombinationen av teori och praktik. Boken ger detaljerat beskrivna undervisningsförslag som bygger på en solid historiedidaktisk grund. Varje historiedidaktiskt begrepp som vi jobbar med presenteras tydligt och sedan visar vi hur man kan använda begreppet när man jobbar med olika historiska epoker. På så sätt lär sig eleverna både historiska faktakunskaper och ett historiskt resonerande.

– De undervisningsförslag vi ger utgår från både modern och äldre historia och tar exempel både från Sveriges och från andra länders historia. Utmärkande för dessa exempel är det strukturerade arbetssättet och vi visar steg för steg hur läraren kan gå till väga. En extra poäng är att de förslag vi ger kan anpassas till olika elevgrupper, olika åldrar och olika historiska innehåll.

Hur och av vem kan Undervisa i historia användas?
– Boken är tänkt att användas i ämneslärarutbildningen och som kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare. Vi själva är båda erfarna lärare och jobbar nu på lärarutbildningen i Malmö respektive Göteborg och har länge känt behov av precis en sådan här lärobok. Vi ville skapa en bok som både ger en teoretisk grund för historieundervisningen och utgör en handfast hjälp för läraren i den konkreta undervisningen.

Vad är den största nyttan med boken och vad kommer läsaren ta med sig efter att ha läst den? 
– Vi vet att lärarstudenter kommer att bli hjälpta av att få en sådan här bok att ”hålla i handen”, dels på sin VFU, dels i sin kommande verksamhet. Vi har också upplevt en önskan från yrkesverksamma att få hjälp med att omsätta kursplanernas krav i bra undervisning. 

Historiska primärkällor har fått en allt större plats i kursplanerna, både för grundskolan och för gymnasiet. En stor andel av undervisningsförslagen bygger på primärkällor. Övningarna som vi beskriver visar hur man kan arbeta med dem. Undervisningsförslagen bygger på källor av de mest skiftande slag: en pamflett om kvinnans rösträtt, en rapport från skyttegravar i första världskriget, prisuppgifter på mat år 1900. Vi visar på hur viktigt det är att alltid utgå från en historisk fråga när man arbetar med en historisk källa och låta denna fråga styra arbetet. En källas värde är ju beroende av vilken fråga man ställer till den!

Vad är det lärarstudenter och historielärare tycker är särskilt svårt och hur kan Undervisa i historia hjälpa dem?
– Begreppet historiebruk har kommit in i de senaste kursplanerna. Vi vet att många lärare tycker det är svårt att hantera detta ganska knöliga begrepp och forma en undervisning där det blir tillgängligt och förståeligt för ungdomar. Därför har vi ägnat ett helt kapitel åt historiebruk och visar på både enkla och mer avancerade sätt att arbeta med detta. 

– I historieundervisningen kan man ibland möta källor som för fram tankar och idéer som idag kan ses som föråldrade eller till och med stötande. Människor förr i världen såg ibland annorlunda på samhället och sina medmänniskor och kunde använda sig av ett språkbruk som inte är okej idag. Detta kan provocera ungdomar och för läraren kan det vara svårt att balansera respekten för forna tiders människor och deras värderingar utan att för den skull låtsas att ogärningar som slaveri skulle kunna accepteras bara för att 1700-talets människor tyckte att det var något normalt. I boken ges råd om hur läraren kan hantera sådana kontroversiella frågor i undervisningen. 

– Många lärare har upplevt att historieämnet är speciellt svårt för eleverna eftersom det inte bara har väldigt mycket stoff, utan dessutom är språkligt krävande. Ett kapitel behandlar historieämnets språkliga dimension och vi visar på olika sätt att resonera historiskt – exempelvis att beskriva något, att förklara, att se olika perspektiv på en fråga och att argumentera för sin tolkning av ett historiskt källmaterial. 

– Boken har dessutom några kapitel som behandlar speciella aspekter av historielärarens vardagsplanering, provkonstruktion och bedömning. Detta har vi inte sett i andra historiedidaktiska böcker, men vet att våra lärarstudenter har problem med. Ett kapitel behandlar planering av undervisning: Vad ska man tänka på när man lägger upp en hel kurs? Det är tyvärr vanligt att historieundervisningen fastnar någonstans på medeltiden och sedan hinner man inte med 1900-talet. I kapitlet ges råd om hur läraren kan undvika detta. Ett annat kapitel handlar om provkonstruktion: Hur kan man göra prov där eleverna på ett tillförlitligt sätt kan få visa sina kunskaper? Vi resonerar både om flervalsfrågor och öppna frågor och om hur läraren kan tänka i konstruktionen och rättning av sådana. Prov ska också bedömas på ett rättvist sätt och även detta tar vi upp i ett av bokens kapitel.

– Det räcker inte att lärarstudenter och lärare har den teoretiska grunden, de behöver också hjälp i att omsätta teorier och kursplaner i konkret undervisning. Som ska vara lärorik och intressant. Vi tycker att vi har lyckats med att visa exempel på sådan undervisning i Undervisa i historia!

Bokens författare

Författarna Fredrik Alvén, Malmö universitet, och Anna-Lena Lilliestam, Göteborgs universitet, är båda lärarutbildare med mångårig erfarenhet som historielärare i grundskolan och på gymnasiet.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Undervisa i historia 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

04 Sep 2023