CordaNova delkurs 2, övningshäfte

Av Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand, Elisabet Bellander
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

CordaNova delkurs 1 och 2, elevbok är en lärobok i två delar, där den andra delen behandlar moment enligt delkurs 2 i kursplanen i matematik på grundläggande nivå.

CordaNova delkurs 2, övningshäfte är ett komplement till lärobokens andra del och innehåller extra övningar till delkurs 2. Uppgifterna är utformade i första hand för att stödja eleven att nå kraven för betyget E. I läroboken finns uppgifter till stöd för samtliga betygsnivåer. Övningshäftet fungerar som elevens arbetshäfte där redovisningar och svar skrivs in direkt i häftet. I häftet finns även sammanställning av viktiga begrepp, som kan utgöra underlag för diskussion mellan elever och mellan elever och lärare. Övningshäftet är speciellt lämpligt för elever med kort utbildningsbakgrund och för elever som behöver extra träning av basfärdigheter från delkurs 2.

 

 • Artikelnr: 40696199
 • Sidor: 72
 • Upplaga: 1.3
 • Utgivningsår: 2017
Om serien
CordaNova - Matematik för Grundläggande vuxenutbildning

CordaNova matematik

CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar även för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik, till exempel inom folkhögskolan. CordaNova består av tryckta elevböcker och övningshäften.

CordaNova för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning

 • Språket är utformat för att studerande med invandrarbakgrund ska få stöd i sin språkutveckling i svenska
 • Utvecklar den grundläggande begreppsförståelsen
 • Uppgifter inriktade på att utveckla förmågan till resonemang och kommunikation
 • Två övningshäften till delkurs 1 respektive 2 för de elever som behöver extra träning 
 • Kompletterande elev- och lärarwebbar med filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt, delkursprov och mycket annat

Ändrade kursplaner!

Den 1 januari 2022 börjar de ändrade kursplanerna för matematik på grundläggande nivå att gälla. Dessa innehåller inte några väsentliga förändringar utöver ett nytt, förenklat betygssystem. CordaNova anpassas med uppdaterade citat från kursplanen i de tryckta läromedlen och nya delkursprov i lärarwebben. 

De viktigaste momenten – sammanfattat per delkurs

CordaNova delkurs 1:

 • Siffror och tal – hur man skriver och utläser små och naturliga tal
 • Likheter och olikheter – rangordning av tal
 • Tolkning av enkla bråk
 • De fyra räknesätten i enkla fall med uppställningar och överslagsräkning
 • Tid och tidmätning
 • De vanligaste enheterna för sträcka – användning av linjal
 • Tallinjen och tillämpningar med enkla diagram

CordaNova delkurs 2:

 • Tillämpningar med de fyra räknesätten i problemlösning – modeller för redovisning av lösningar
 • De vanligaste prefixen i kombination med enheten meter och gram
 • Bråkbegreppet i anslutning till uppbyggnad av decimalsystemet
 • Vinklar och beskrivningar av de vanligaste geometriska figurerna
 • Tolkning av skala
 • Koordinatsystemet och konstruktion av enkla diagram
 • Procentbegreppet med koppling till tolkning av cirkeldiagram

CordaNova delkurs 3:

 • Talsystemets uppbyggnad – positionssystemet för tal i decimalform
 • Grundläggande räkneregler vid bråkräkning
 • Införandet av negativa tal – addition och subtraktion
 • Grundläggande algebra – variabelbegreppet, formler, lösning av enkla ekvationer
 • Omkrets och area för de vanligaste plana geometriska figurerna
 • Enkla beräkningar med skala
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median i enkla tillämpningar
 • Proportionalitet och grafisk tolkning av proportionella samband
 • Begreppet sannolikhet i kombination med enkla fall med kombinatorik
 • Genomgående uppföljning av olika strategier för problemlösning

CordaNova delkurs 4:

 • Talsystemets utveckling från naturliga till reella tal
 • Fullständig behandling av räkneregler för bråk och negativa tal 
 • Potenser, grundpotensform samt index
 • Procenträkning med förändringsfaktor
 • Geometrin utvidgas till att även omfatta bland annat volym för de vanligaste rymdfigurerna, area- och volymskala samt likformighet
 • Utvidgning av algebra och ekvationslösning
 • Funktionsbegreppet och räta linjens ekvation
 • Utvidgning av statistik och sannolikhetsläran med bland annat tolkningar av läges- och spridningsmått i samband med statistiska undersökningar 

Kompletterande elev- och lärarwebbar

Elev- och lärarwebbar är digitala komplement till de tryckta böckerna. Här hittar du delkursprov, filmer, interaktiva övningar, programmeringsavsnitt och mycket mer.