Socialt arbete – ständigt lärande i en komplex vardag

Vilken kunskap behövs för att bli en bra socionom? Och hur kan den utvecklas genom hela yrkeslivet? I boken Kunskap och lärande i socialt arbete av Tina Mattsson, socionom och genusvetare vid Socialhögskolan i Lund, diskuteras socionomens arbetsroll utifrån ett kunskapsperspektiv. – Jag började fundera över hur vi lärare inom socionomutbildningen allt mer talar om vetenskaplig och evidensbaserad kunskap i socialt arbete. Samtidigt upplevde jag att vi i och med detta tappade bort den komplexitet som ryms i en yrkesutövning som handlar om att vi möter och arbetar med människor, säger Tina.

Vilka socionomer vill vi vara? 
Frågan har varit viktig att sätta på agendan under flera år menar Tina. Med allt mer fokus på mätbarhet och effektivitet i socialt arbete pressas organisationerna och socionomernas syn på kunskap förändras:

– När arbetet hela tiden ska mätas förändras hur vi ser på kunskap och hur vi får utrymme att använda den. Även hur vi kan utvecklas i vårt arbete. 

Hon menar att detta går igen i många organisationer – inom socialt arbete men också i samhället i övrigt. 

– Vi tenderar att fastna i dokument och mallar, och förlorar det kvalitativa, det dynamiska och det kreativa i mötet med människor. Jag vill att vi lyfter viktiga frågor som handlar om vilka socionomer vi vill vara, vilken kunskap vi behöver och hur vi kan utveckla den, säger Tina.

Teori och praktik blir bäst ihop 
Som lärare för blivande socionomer märker Tina att studenter ofta har svårt att förstå hur teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap hänger ihop och befruktar varandra. 

– Studenter sätter många gånger stor tilltro till att lära sig socionomyrket genom erfarenheter på fältet, men det jag vill visa i min bok är hur viktigt det är att kombinera både teori och praktik, och vad som händer när så inte blir fallet, säger hon.

Boken fungerar bra på kurser som behandlar frågor om kunskap och professionell kunskapsutveckling i socialt arbete. Kanske framför allt, på verksamhetsförlagda kurser och mot slutet av utbildningen där studenten reflekterar över sin egen kunskapsutveckling och sin professionella roll.

Tina Mattson, författare

Hur kan boken användas?
Boken Kunskap och lärande i socialt arbete kan användas som kursbok på socionomutbildningen. Tina Mattsson menar att den fungerar bra på kurser som behandlar frågor om kunskap och professionell kunskapsutveckling i socialt arbete.

– Exempelvis på introduktionskurser men också, och kanske framför allt, på verksamhetsförlagda kurser samt kurser mot slutet av utbildningen där studenten reflekterar över sin egen kunskapsutveckling och sin professionella roll. Boken bör också kunna vara intressant för andra näraliggande utbildningar inom exempelvis vård, säger Tina.

Tina Mattsson är socionom, genusvetare och forskare i socialt arbete. Hon är verksam vid Socialhögskolan, Lunds universitet och har på Gleerups gett ut böckerna
Kunskap och lärande i socialt arbete 
Våld i barnavårdsutredningar
Intersektionalitet i socialt arbete

24 Sep 2019