Barnfattigdom – en tyst kris i pandemins svallvågor

De som drabbas hårdast i en kris är ofta de som redan är mest utsatta. En ökad arbetslöshet och privatekonomiska katastrofer i svallvågorna av en global pandemi gör det därför troligt att även barnfattigdomen i Sverige kommer att öka. Det innebär både materiell fattigdom och risk för socialt utanförskap. Hur påverkas barnen och hur agerar välfärdsstatens aktörer när barnfattigdom hamnar på deras bord? Möt författarna till boken Barnfattigdom, nu i ny upplaga.

Författare till Barnfattigdom är Stina Fernqvist, Marie Flinkfeldt, Elisabet Näsman och Christina Ponton von Gerber.

Hur skiljer sig den andra upplagan mot den första?
Boken har varit uppskattad i undervisningen om barnfattigdom och det var dags för en uppdaterad version. Vi ville då väva in resultat från forskning som vi – tillsammans och på olika håll – arbetat med sedan den första upplagan publicerades. Det innebär att boken är mer aktuell, men också att den har blivit bredare på så sätt att vi anknyter till fler av de välfärdsstatliga verksamheter som möter ekonomiskt utsatta barnfamiljer och som vi vet är viktiga för att uppmärksamma och på olika sätt motverka barnfattigdom eller dämpa dess effekter.

Kan vi förvänta oss större barnfattigdom i Sverige framöver?
Barnfattigdom upphör aldrig att vara ett angeläget ämne – så länge det är något som finns i samhället. I ljuset av den nuvarande krisen och den höga arbetslösheten som följt på pandemin är det tyvärr också något som sannolikt kommer att öka i omfattning. Vi tar i boken upp en del av välfärdssystemens olika svagheter när det gäller hur fattiga barnfamiljer bemöts och vilket stöd de kan få. Vi tror att vi kommer att få ytterligare anledning att prata om dessa frågor under det kommande året, om eller när de privatekonomiska svallvågorna av pandemin blir alltmer kännbara.

Vad är unikt med just denna bok för området?
Boken har en tydlig forskningsförankring i de projekt som vi arbetat med. Det innebär bland annat att det finns många rika citat från forskningsintervjuer med barn, föräldrar och personal inom olika verksamheter som möter fattiga barnfamiljer – läsaren får på så sätt möta deras perspektiv, samtidigt som deras röster sätts i relation till aktuell forskning på området.

Ett viktigt perspektiv i boken är att välfärdsstaten kan ses som en ”väv” av olika organisationer och insatser. Det är den sammantagna ”väven” av insatser som ekonomiskt utsatta barnfamiljer navigerar i för att försöka förbättra sin situation. Genom att diskutera barnfattigdom i relation till flera skilda välfärdsinstanser hoppas vi att studenten får en förståelse för komplexiteten som dessa familjer står inför.

Vad tycker studenter är svårt inom området och hur kan boken hjälpa?
Ibland uttrycker studenter förvåning över att det finns barnfamiljer som lever under så pass svåra ekonomiska förhållanden som vi beskriver i den här boken. Om de inte har egna erfarenheter av det kan de till exempel tycka att det är svårt att förstå och leva sig in i den här gruppens förutsättningar, problem och strategier. Genom att berätta om fattiga barnfamiljers erfarenheter och sätta dem i relation till de olika insatser som finns för att hjälpa dem ger boken insikter som studenterna kan ha stor nytta av när de i framtiden möter den här gruppen.

Hur och var kan boken användas?
Boken passar framför allt som kursbok inom socialt arbete, barn- och ungdomsvetenskap, sociologi och pedagogik. Vi tror också att den kommer att uppskattas av yrkesverksamma som i sitt arbete möter ekonomiskt utsatta barnfamiljer och vill få en ökad insikt i deras situation. Även personal inom skolan och skolledare kommer att ha behållning av boken.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Barnfattigdom

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

08 Sep 2020