Hållbar utveckling i förskolan – mer än bara sopsortering

Vad innebär det att arbeta med hållbar utveckling i förskolan? I den nya boken Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan ges konkreta och inspirerande exempel på hur man tillsammans med barnen i förskolan kan driva projekt och aktiveter som behandlar olika aspekter av hållbar utveckling. Inte så krångligt som man först kan tro, säger redaktörerna, Marie Fridberg och Susanne Thulin, båda verksamma vid förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.


 

Hur gick era tankar när ni skrev boken och varför kom den till?
– Som lärarutbildare på förskollärarprogrammet har vi efterhand kommit att delta i allt fler sammanhang där hållbar utveckling är i fokus. Vi är till exempel med i ett projekt tillsammans med lärarutbildare från de fem nordiska länderna där vi diskuterar vad hållbar utveckling kan innebära rent konkret i både förskolor och i våra respektive förskollärarutbildningar. Dessutom kom för två år sedan läroplanen för förskolan med ett förstärkt uppdrag runt hållbarhet och detta har bidragit till att vi mött ytterligare funderingar, hos både forskare, studenter och aktiva förskollärare. Vi bestämde oss för att skriva en bok som kan fungera som stöd i de här funderingarna. 

– Vi författare tror att barn kan grundlägga en tro på sig själva som individer med möjlighet att handla och förändra, om de redan i förskolan och i vardagliga sammanhang får möta frågor som rör hållbarhet. Det är därför vår förhoppning att boken blir ett stöd för läsarens egen undervisning i förskolan mot hållbar utveckling.

Varför bör man välja just denna bok framför andra inom området?
– Det som gör den här boken speciell är att den är skriven av forskare och förskollärare tillsammans. Det gör att läsaren får med sig både kunskap om hållbarhetsperspektivet generellt och konkreta exempel på vad detta kan innebära i förskolans undervisning genom beskrivningen av olika tematiska projekt som förskollärarna har arbetat med.

– Hållbar utveckling kan beskrivas ur tre dimensioner i form av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och vår erfarenhet från diskussioner med studenter och yrkesverksamma förskollärare är att det ofta är lättare att tänka runt det ekologiska perspektivet, sopsortering till exempel, medan det ekonomiska perspektivet upplevs som svårare att koppla till undervisning i förskolan. Exemplen i boken är utvalda för att belysa och representera arbete med samtliga dimensioner. 

– I boken finns även en intervju med en klimatpsykolog som ger sin syn på vad man som förskollärare kan tänka på när man arbetar med små barn och klimatfrågor.

Hur och var kan boken användas? 
– Boken är skriven för både förskollärarstudenter och aktiva förskollärare och till varje kapitel finns diskussionspunkter som läsaren kan diskutera med studiekamrater, kollegor i arbetslaget eller fundera över själv. Eftersom hållbarhetsperspektivet bör genomsyra hela förskollärarutbildningen kan boken fungera som ett inslag oavsett vilken termin studenterna läser.

Bokens redaktörer är Marie Fridberg och Susanne Thulin, lärarutbildare och forskare med förankring i både förskolläraryrket, barnpedagogisk forskning och i det naturvetenskapliga kunskapsområdet.

Båda är verksamma vid förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. 

Foto:  Kerstin Weman Thornell

 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

01 Feb 2021