Didaktik i förskolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Att vara förskollärare är ett mångfacetterat och utmanande yrke som kräver kunnande inom en mängd olika områden. Det kräver också en helhetssyn på barnen där omsorg, utveckling och lärande hänger ihop. På förskolan läggs grunden för att barnen utvecklas och lär under resten av sina liv.

I den här boken tas didaktik upp ur ett antal olika perspektiv. Det handlar om alla de didaktiska val förskolläraren gör, och om att se olika alternativ när man planerar och genomför undervisning. Det handlar också om att undersöka vad som sker i undervisningen, och att reflektera över det som skett och varför.

I bokens olika kapitel diskuteras bland annat hur man som förskollärare kan stödja barns utveckling av ämneskunskap och hur man kan stödja barns kommunikativa förmåga, i tal och skrift. Omsorg, utveckling och lärande i vardagliga situationer i förskolan samt hur man utvecklar ett genusmedvetet förhållningssätt tas också upp.

Med konkreta exempel hjälper boken blivande och verksamma förskollärare att konkretisera läroplanens mål. Förhoppningen är att både inspirera och utmana förskollärares tankar om sitt arbete, och bidra till givande diskussioner i arbetslaget.

Bokens författare har tillsammans lång erfarenhet från förskola, forskning och undervisning på förskollärarprogram vid flera universitet. Bland annat verkar de nu vid Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan.  

Kristina Andersson, lektor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av att undervisa på förskollärarprogrammet
och undervisar även på andra lärarprogram i didaktik. Kristinas forskning handlar om undervisning, teknik, naturvetenskap och genus.

Annica Gullberg, docent i biologi och lektor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av att undervisa på förskollärarprogrammet och undervisar även på andra lärarprogram i didaktik. Annicas forskning handlar om undervisning, teknik och naturvetenskap samt genus.

Karin Hjälmeskog, docent i didaktik och lektor vid Uppsala universitet med fokus på didaktik på läroplansteoretisk grund. Hon undervisar på
förskollärarprogrammet och forskar om hem- och konsumentkunskapens didaktik och utbildning, konsumtion och hållbar utveckling.


Kerstin Lagrell, förskollärare, med bred kompetens inom yrket och svenskdidaktiker med en magister i nordiska språk. Hon har lång
erfarenhet av att undervisa på förskollärarprogrammet inom området språk och kommunikation. Kerstin har djupa kunskaper inom Reggio
Emilias pedagogiska filosofi.

  • Artikelnr : 51101026
  • Sidor : 208
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 8, 2020.
Lektör Ulf Mårtensson

Författarna lyfter fram det reflekterande, systematiska och analytiska i att bedriva undervisning i förskolan och de gör det utifrån aktuell forskning och med utgångspunkt i olika didaktiska teorier. Boken synliggör undervisningens praktik och syfte och är till stor hjälp när det gäller att hitta undervisningsstrategier, såväl inom specifika ämnen som i det kommunikativa och utforskande lärandet. Ett intressant och spännande kapitel handlar om genusmedveten didaktik och hur detta utvecklar förskolans verksamhet. Författarna ger exempel från praktiken om hur en konkret kan arbeta utifrån en didaktisk teori kopplat till förskolans läroplan. Boken ger ett utmärkt stöd till de som vill utveckla och fördjupa sina didaktiska kunskaper. Den huvudsakliga målgruppen är den enskilde pedagogen och arbetslaget, men den är även en stor inspiration för rektorer och andra skolutvecklare.