Lek, lärande och lycka - Lekande och utforskande i förskolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Vad händer när lek, som inspireras av kultur, estetik och pedagogers rollgestaltningar, möter utforskande projektarbete? Vilka utmaningar och möjligheter till växande, lärande, glädje och samvaro innebär det för barn och pedagoger i förskolan? Vilka möjligheter till utveckling av förskolans verksamhet kan det innebära och kan det förstås som undervisning?

I den här boken beskrivs hur förskollärare och forskare tillsammans planerar, genomför och reflekterar över en förskoledidaktik som önskar leva upp till läroplanens intentioner om en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn, men också för pedagogerna.

Boken är en beskrivning av ett forskningsprojekt där vad som kallas lekvärldar introducerades i en förskola vars verksamhet är starkt inspirerad av Reggio Emilia-pedagogikens utforskande arbetssätt. Författarna ger en översikt av internationell forskning om lek inom olika discipliner. De diskuterar lekens ställning i förskolan och beskriver olika former av lek. Forskning om pedagogers olika förhållningssätt till lek redovisas och problematiseras också.

Monica Nilsson är förskollärare och docent i förskoledidaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Beth Ferholt är förskollärare och associate professor i Early Childhood Education vid Department of Early Childhood and Art Education, Brooklyn College, City University of New York.

Anna-Karin Grankvist, Elin Johansson och Jeanette Thure är förskollärare och arbetar på en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Jönköping.

  • Artikelnr : 40697356
  • Sidor : 128
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2018
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 10, 2018.
Lektör Ulf Mårtensson

Lek, lärande och lycka är skriven av en grupp forskare, lärarutbildare och verksamma förskolepedagoger. De redovisar ett forskningsprojekt där de tittar på vad som händer när två pedagogiska ansatser förs samman, ett lekpedagogiskt och ett utforskande. Lekvärldar är ett lekpedagogiskt arbetssätt som introducerades på 90-talet, inspirerat av sagor och böcker, med Vygotskijs teorier som bas. I projektet sammanförs denna pedagogik i en Reggio Emilia-inspirerad förskola som använder sig av lyssnandets pedagogik och ett utforskande arbetssätt. Utifrån läroplanens intentioner problematiseras frågan om vad undervisning i förskolan är och man redovisar även vad som händer med pedagogernas kunskapsutveckling under projektets gång. [...] Boken är ett utmärkt och spännande exempel på hur forskning och förskolepraktik möts, där resultatet blir en win-win-situation och som också visar på hur förskolans pedagogik och didaktik kan utvecklas nu och i framtiden.