Metodologi – för studier i, om och med förskolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Hur kan metod och teori kombineras? Vad är problemet i en problemformulering? Bör man hålla sig till en teori eller använda sig av flera olika teorier i en studie? Varför finns det inget resultat i en studie innan en analys genomförts? 

Att genomföra en forskningsstudie i form av en uppsats är en viktig och spännande del av en förskollärarutbildning, men upplevs ofta som utmanande. Att kombinera problem, syfte, teoretiska utgångspunkter och metod på ett vetenskapligt sätt är ett hantverk som kräver träning. 

Denna bok handlar om hur metodologi, det vill säga kunskap om metod, kan användas som verktyg och stöd för att designa en studie och skriva en uppsats eller examensarbete. Innehållet kan också utgöra en grund för diskussioner av mer grundläggande vetenskapsteoretiska frågor. Boken utgår från förskollärares studier bland barnen på förskolan, och författarna presenterar flera utgångspunkter för uppsatsskrivande i form av teori, metod och forskningsfrågor.
  
Boken är i första hand avsedd för studenter på förskollärarutbildningen, men är även användbar för studenter på andra samhällsvetenskapliga utbildningar, också på magister- och mastersnivå.
 
Redaktörer är Annika Åkerblom, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, Anette Hellman, docent i pedagogik och Niklas Pramling, professor i pedagogik – samtliga vid Göteborgs universitet. Bokens övriga författare är väl etablerade forskare från olika lärosäten.

Sara Backman Prytz är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
 
Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 

Ann-Carita Evaldsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet med en tvärvetenskaplig bakgrund i kommunikation från Linköpings universitet. 

Jörgen Hellman är professor i socialantropologi vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet. 

Anna Henningsson-Yousif är fil dr i pedagogik och tidigare universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. 

Eva Johansson är professor i pedagogik vid Universitetet i Stavanger. 

David Kjellin är undervisande bibliotekarie på Pedagogiska biblioteket vid Göteborgs universitet. 

Susanne Klaar är fil.dr i pedagogik och arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid högskolan i Borås.

Anne-Li Lindgren är professor med inriktning mot förskola vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Osa Lundberg är postdoktor i arbetsintegrerat lärande med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan väst

Thomas Palmqvist är undervisande bibliotekarie på Pedagogiska biblioteket vid Göteborgs universitet. 

Amanda Pettersson är undervisande bibliotekarie på Pedagogiska biblioteket vid Göteborgs universitet. 

Yngve Rosell är förskollärare, specialpedagog och filosofie doktor i utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolepedagogik. 

Karin Rönnerman, professor em. i pedagogik, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. 

Anna Sparrman är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.
 
Lennart Svensson är professor emeritus i pedagogik vid Lunds universitet. 

Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.
 
Ann-Charlott Wank är universitetsadjunkt/doktorand vid Högskolan i Borås.

Lisbeth Åberg-Bengtsson är professor emerita i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. 
  • Artikelnr : 51103167
  • Sidor : 304
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 22, 2020.
Lektör Ulf Mårtensson

Vi får en synnerligen omfattande och ambitiös exposé över hur en kan använda olika metoder i arbetet med att skriva uppsatser/examensarbete på högskolenivå. Boken vänder sig främst till förskollärarstuderande men kan vara användbar även inom andra utbildningar. Den ger ett handfast stöd i hur den studerande kan kombinera metod och teori och arbeta vetenskapligt och systematiskt utifrån studier av praktiken. I boken redovisas vad som är vetenskaplig kunskap, hur forskning ser ut utifrån olika metoder samt hur en tar till sig tidigare forskning. Den ger verktyg för analysarbetet, ökar medvetenheten om kunskapsbildning och hur företeelser kan ses ur olika perspektiv. Metodologi håller en hög akademisk nivå och kräver en del av läsaren men kan också ge inspiration till högre studier.