Fritidshemmets pedagogik i en ny tid

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Fritidshemmets traditionella pedagogik utmanas idag och allt mer av dess verksamhet riktas mot utbildning. Fritidshemmet ska både erbjuda elever en meningsfull fritid och undervisning kopplad till ett centralt innehåll. För att lyckas med detta dubbla läroplansuppdrag behöver fritidshemmet bland annat en pedagogik som, även framöver, bygger på elevers delaktighet, socialt och relationellt lärande. Fritidshemmet har en lång pedagogisk tradition som institution, och den här boken belyser hur uppdrag, mål, styrning och innehåll har förändrats över tid.

Den första delen av Fritidshemmets pedagogik i en ny tid beskriver förändringar i fritidshemmets uppdrag, profession och den socialpedagogiska traditionen. Bokens andra del innehåller kapitel om likvärdighet, kvalitet och dagens utbildning till lärare i fritidshem. Den tredje delen handlar om fritidshemmets innehåll och tar sin utgångspunkt i didaktik och barns perspektiv.

Bokens redaktörer är forskare och lärarutbildare med inriktning mot fritidshemmets pedagogik. De har alla en bakgrund som fritidspedagoger och har genom mötet med lärarstudenter, fritidshemspersonal och forskning på olika sätt studerat fritidshemmet. 

Helena Ackesjö är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

Birgit Andersson är lektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Catarina Andishmand är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och undervisar på grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem.

Marianne Dahl är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet (campus Kalmar)
.
Helene Elvstrand är universitetslektor i pedagogiskt arbetet inriktning fritidshem vid Linköpings universitet.

Jan Gustafsson Nyckel är professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst.

Björn Haglund är docent i barn- och ungdomsvetenskap och arbetar vid Högskolan i Gävle.
 
Karin Lager är postdoktor vid Högskolan Väst och universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Per Lindqvist är professor i didaktik vid Mälardalens högskola.

Ulla Karin Nordänger är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

Monica Orwehag är fil. dr. i pedagogik och lektor vid Högskolan Väst.

Einar Sundsdal, fil.dr, är förste amanuens i pedagogik vid Institutet för pedagogik och
livslångt lärande vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU).

Maria Øksnes, fil.dr, är professor i pedagogik vid Institutet för lärarutbildning vid Norges
teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU).

  • Artikelnr : 51101019
  • Sidor : 224
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 18, 2020.
Lektör Marianne Ericson

I den här antologin får vi ta del av texter från tretton forskare som på olika sätt inriktat sig på att synliggöra fritidshemmen och dess pedagogik. […] I boken diskuteras den fria leken och att den är värdefull för barnens utveckling. Några problem som tas upp är de stora barngrupperna, personalens ibland bristfälliga utbildning och svårigheten att implementera de förtydligade kraven om undervisning i läroplanen från 2016. Fritidshemmets pedagogik i en ny tid är en intressant, välskriven och teoretisk bok som borde vara obligatorisk på utbildningen för blivande pedagoger i fritidshem. Den passar också för diskussioner i studiecirklar med redan verksam personal.