SO för lärare 4-6

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Att undervisa i de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap på mellanstadiet är ett roligt och spännande arbete! Eleverna ska få möjlighet att orientera sig i sin omvärld och utveckla kunskaper inom de olika aspekter av livet som de fyra ämnena bidrar med. Detta kräver en hel del av läraren som själv måste ha ämneskunskaper inom ett brett fält, ha förmåga att skapa en god undervisning och också kunna bedöma elevers kunskapsutveckling. Denna bok är tänkt att vara ett stöd för lärare att skapa en stimulerande och utvecklande undervisning i dessa ämnen.

I SO för lärare 4–6 kombineras didaktik och metodik, vilket innebär att teori och praktik hela tiden går hand i hand. Boken ger en teoretisk grund för undervisningen i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Dessutom innehåller den handfasta råd om hur undervisningen kan planeras, genomföras och bedömas. I varje kapitel knyts de teoretiskt inriktade resonemangen till konkret undervisning under rubriken Så kan man göra. I boken finns ett femtiotal detaljerat beskrivna lektionsförslag.

Boken består av sju kapitel: Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap ägnas varsitt kapitel, där teoretisk grund och praktisk tillämpning samspelar. I ett kapitel ligger fokus på ämnesspecifik literacy, det vill säga hur läraren kan stötta utvecklingen av de förmågor som eleverna förväntas utveckla under mellanstadiet: att beskriva, förklara och resonera i de olika ämnena. Ett kapitel ägnas åt bedömning och hur läraren kan utveckla sin bedömarkompetens. Det avslutande kapitlet uppmärksammar möjligheter och svårigheter förknippade med ämnesövergripande arbete i de samhällsorienterande ämnena. 

Boken riktar sig till lärarstudenter och yrkesverksamma lärare som vill utveckla sin undervisning i de samhällsorienterande ämnena på mellanstadiet och skapa en stimulerande och utvecklande undervisning i de samhällsorienterande ämnena. Författarna är didaktiker och erfarna lärare som arbetar inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

Olof Franck är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsorienterande ämnena och docent i religionsfilosofi vid Göteborgs universitet.
 
Anette Johansson är projektledare för Nationella proven i samhällskunskap och undervisar på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.
 
Anna-Lena Lilliestam är fíl. dr. i Pedagogiskt arbete, lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen och undervisar på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.
 
Anna Pettersson är fil. lic. i geografi och undervisar bland annat på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.   • Artikelnr : 51105468
  • Sidor : 240
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

"Jag tycker att boken är väldigt ”hands on” och användbar. Hösten 2022 kommer den definitivt att finnas med som obligatorisk litteratur i SO-kursen för åk 4-6!" 
Kristina Kakoulidou, Universitetsadjunkt och forskarstuderande i historia med didaktisk inriktning, Linnéuniversitetet

---

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2021.
Lektör Gunilla Essén

SO för lärare 4–6 kombinerar teori och ämneskunskap med praktiska, konkreta exempel, didaktik och metodik går hand i hand. […] Bokens upplägg består av sju olika kapitel och innehåller ämnesfördjupning inom varje SO-ämne, vidare behandlas bedömning och bedömarkompetens, ämnesspecifik literacy samt möjligheten till samspel mellan de olika ämnena genom ämnesövergripande undervisning. En undervisning där det centrala innehållet och de olika förmågorna för varje ämne möts och samspelar för att skapa sammanhang och ge eleverna en bredare förståelse. Bokens innehåll bygger helt på de nya kursplanerna i Lgr 22. I varje kapitel finns olika färdiga undervisningsförslag där författarna ger exempel på undervisningsstrategier och innehåll. Dessa kan också användas som inspiration för att lägga upp sin egen undervisning. […] Boken kan rekommenderas till såväl yrkesverksamma lärare som till lärarstudenter för att inspirera och stödja dem i arbetet med att utveckla sin undervisning.