Förskolans demokratifostran, 2 uppl

I ett föränderligt samhälle

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I Sverige deltar nästan alla barn mellan ett och fem år i förskolans verksamhet. Därmed är förskolan en viktig kontaktyta mellan samhället och nya generationer medborgare. Utmaningar som hotar demokratiska värden i samhället och som därmed också påverkar förskollärarens förutsättningar att arbeta med demokratifostran, har funnits i alla tider. Därför har förskolans demokratiuppdrag aldrig varit enkelt.

Författarnas utgångspunkt är att se förskolan som en samhällsarena som påverkar och utmanar förskolans verksamhet. I boken presenteras en modell som hjälper till att överblicka och förhålla sig till händelser av särskild betydelse för förskolans demokratifostran. Hit hör förändringar i synen på barn och barnomsorg, förskjutningar i läroplanens innehåll och kamratkulturers betydelse för norm- och värdefostran i barngruppen.  Förskollärarens ansvar i förskolans demokratifostran har en central plats i boken och diskuteras kontinuerligt utifrån konkreta exempel. 

Bokens andra upplaga innehåller uppdaterade referenser och kommentarer till förskolans styrdokument.  Här presenteras aktuell forskning, och händelser i omvärlden med relevans för förskolans demokratifostran diskuteras. 

Solveig Hägglund, professor emerita i pedagogik, Annica Löfdahl Hultman, professor i pedagogiskt arbete och Nina Thelander, lektor i pedagogiskt arbete. Alla verksamma vid Karlstads universitet.
 

  • Artikelnr : 51107424
  • Sidor : 112
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2022.
Lektör Ulf Mårtensson

De [Författarna] beskriver förskolan som en av våra samhällsarenor och hur dess villkor är kopplade till förändringar i samhället. Likväl som pedagogen måste anpassa sitt arbete till de villkor som barngruppen ger måste hen, på makronivå, förhålla sig till de omgivande samhälleliga förutsättningarna och utmaningarna. Författarna beskriver detta i en intressant, teoretisk modell som visar på relationen mellan förskola och samhälle. Utifrån denna modell förs vidare ett resonemang bland annat om barnsyn och demokratifrågor, förskollärarens professionella vardagsarbete, didaktiska utmaningar och förskolan som samhällsarena för demokratifostran. De menar att det krävs en medvetenhet om att förskolan inte är en fristående del i vårt samhälle utan i hög grad en integrerad del som påverkas av den kontext den befinner sig i men som också kan påverka och göra skillnad. För denna medvetenhet är Förskolans demokratifostran i ett föränderligt samhälle en utmärkt grund. Denna andra upplaga är uppdaterad avseende referenser och kommentarer till förskolans styrdokument med presentationer av aktuell forskning och diskussioner om aktuella händelser i omvärlden som har relevans för förskolans demokratiska fostran.