Omvårdnad 2, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Omvårdnad 2 täcker in hela kursen Omvårdnad 2. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Omvårdnad 2, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Omvårdnad 2, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Hur uppkommer och vad innebär sjukdomstillstånd som infektionssjukdomar, andningsorganens sjukdomar, mag- tarmkanalens sjukdomar, skallskador, frakturer och nervsystemets sjukdomar?
Vad finns det för undersökningsmetoder och behandlingar?
Hur går omvårdnadsprocessen till?
Hur fungerar avvikelsehantering?
Vad innebär rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt?
Hur utförs medicintekniska uppgifter, däribland blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning?
Hur utförs sondmatning och sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur delegeras dessa uppgifter?
Hur utförs observationer, värderingar, prioriteringar utifrån fysiska och psykiska tillstånd samt dokumentation och rapportering av gjorda observationer och insatser?
Vad är normalt och onormalt ätbeteende?
Hur fungerar samspelet mellan it och människan?
Hur fungerar kommunikation, bemötande, förhållningssätt och samarbete inom vård- och omsorg?
Hur fungerar biståndsbedömning och vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar?
Hur är hälso- och sjukvården organiserad?
Vilka tekniker finns för ergonomiskt och säkert utfört arbete?

Omvårdnad 2, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande 

  • Artikelnr: 51106427
  • Sidor: 280
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Omvårdnad – för vård- och omsorgsutbildning

Omvårdnad 1 och 2

Omvårdnad 1 och 2 är läromedel för kurserna med samma namn inom vård- och omsorgsutbildning. Serien består av ett läromedel per kurs och finns i form av elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 19, 2021
Lektör Erika Storme Martinger

[...] Författarna Maria Bengtsson, Ulla Lundström, Maria Christidis och Anna-Lena Stenlund är alla sjuksköterskor och samtliga arbetar med att undervisa. Boken har ett begripligt upplägg med tydliga rubriker och underrubriker, fallbeskrivningar, centrala begrepp och förklaring av viktiga ord. Läsaren får tydliga fakta och praktiska råd om pulskontroll, blodtryckskontroll, temperaturkontroll och mycket annat som man bör kunna i vård- och omvårdnadsarbetet. Olika sjukdomar beskrivs i text och bild. Orsaker till uppkomst förklaras, vilka symtom man skall vara observant på, hur man undersöker för att ställa diagnos och hur omvårdnaden skall göras på bästa sätt. Till exempel beskrivs tuberkulos, stafylokockinfektioner, vinterkräksjukan, typ 1-diabetes, typ 2-diabetes, magkatarr, gallsten och många andra sjukdomar. Boken innehåller också information om IT-stöd, hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens organisationer. Det finns även kapitel om vårduppgifter och hur dessa skall utföras på ett säkert sätt, både för patienten och vårdgivaren, till exempel kateterisering, injektioner och förflyttningar, kost och måltid, rehabilitering och habilitering och bemötande. Allt beskrivs tydligt och bra avgränsat och exemplariskt konkret.

Helhetsbetyg: 4/5